Fullføringsreformen vedtatt på Stortinget

Nyhet, Utdanning

Publisert

Fullføringsreformen ble tirsdag 1. juni vedtatt på Stortinget, etter at regjeringen fikk støtte for reformen fra Frp etter å ha gått med på endringer. – BNL er glad for at Vg3 i skole skal utvikles i samarbeid med partene og at opplæringskontorene har en vesentlig og viktig rolle som skal lovfestes, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

I reformen innføres blant annet en rett til at alle som begynner på videregående opplæring, skal få rett til å fullføre utdanningen.

– Dette har BNL støttet fullt ut, sier Leegaard.

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet understrekes det at med den nye reformen er det et viktig mål for regjeringspartiene og Frp at elevene får mer tid til fordypning i undervisningen. Regjeringen vil invitere til en bred gjennomgang av dagens fag- og timefordeling, både på studieforberedende og yrkesfag.

– BNL er enige i at fellesfagene har en viktig allmenndannende funksjon, og de har en egenverdi det er viktig å ta vare på. Samtidig er det viktig å legge til rette for mer dybdelæring som vil bidra til økt motivasjon og mestring for elevene og lærlingene, sier Leegaard.

BNL er fornøyd med at Stortinget fastslår at opplæringskontorene har en viktig rolle i å skaffe læreplasser, og følge opp læretiden for lærlinger i bedrift.

Stortinget mener også at opplæringskontorenes rolle må lovfestes. – Dette støtter BNL.

Det slås også fast at læreplass fortsatt skal være førstevalget i yrkesutdanningen.

– BNL er derfor glad for at Vg3 i skole skal utvikles i samarbeid med partene, sier Leegaard.

I BNLs innspill til utdanningskomiteen pekte vi på at yrkesfag er en profesjonsutdanning til et yrke/fag. Dette støttes av flere av partiene i komiteen. ­– BNL vil arbeide for å få gjennomslag for dette i neste regjeringsplattform, avslutter Leegaard.

De viktigste tiltakene i Fullføringsreformen:

  • at alle som begynner i VGO skal ha rett til opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse
  • å gi en plikt til å tidlig innsats i VGO
  • Bedre tilpassede opplæringsløp
  • at alle elever som har kort botid og svake norskferdigheter skal få et overgangstilbud når de starter i VGO
  • tiltak for at flere skal få læreplass
  • mulighet til å ta flere fagbrev
  • en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud
  • foreslå en utvidet rett som gir voksne mulighet til å komme tilbake til VGO for å fullføre og bestå
  • gjøre modulstrukturert opplæring til hovedmodell for opplæring for voksne
  • Mer fordypning, relevant opplæring og valgfrihet