BNLs fremtidsbarometer 2021: Mørke skyer over 2021, men mer positive til 2022

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Illustrasjonsbilde.

Byggenæringen har holdt hjulene i gang gjennom pandemien, men flere bedrifter tåler nå svingninger i økonomien dårligere. – Forventningene til 2021 er ikke overraskende lavere enn i fjor. Selv om 2020 gikk bedre enn fryktet, viser undersøkelsen at en av tre bedrifter har lavere ordretilgang, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

I år er det bare tre av ti bedrifter (34%) som er positive til egen bedrifts økonomi for 2021. Det tilsvarende tallet i 2021 var 46 prosent.
 
– Selv om vi har hatt jevnlige medlemsundersøkelser knyttet til koronaen så har det vært knyttet stor spenning til hvordan bedriftene ser på fremtiden. Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk av at man er mer lunkne nå til 2021, mens flere er positive til 2022, men her er det også både regionale og bransjeforskjeller, sier Sandnes videre.

En av utfordringene i næringen over tid har vært lønnsomheten, selv om den har bedret seg de siste årene. I 2021 forventer en av 10 bedrifter at de vil gå i null eller i underskudd, mens tilsvarende forventer at de går i null eller underskudd for 2020. – Det er også en liten økt andel bedrifter som forventer bedre resultat for 2021.

– Undesøkelsen synliggjør at de ulike markedene og bransjene merker krisen ulikt. 29 prosent melder også om lavere ordretilgang. Pandemien har rammet bedriftene ulikt, også utfra smittetrykk og hvor hardt man er rammet av koronatiltakene. Hver fjerde bedrift har hatt svært store kostnader knyttet til blant annet smittevern.

Undersøkelsen bekrefter at det er fortsatt stort behov for kompetent arbeidskraft.

– Det er litt færre som skal ansette i 2021, men det er fortsatt mange bedrifter som sliter med å få tak i riktig kompetanse. Og 35 prosent mener at mangel på tilgang til arbeidskraft er et hinder for økning i investeringene, sier Sandnes.

Fagarbeidere er mest etterspurt, hvor fire av ti ikke får tak i denne kompetansen, men ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører også er utdanninger som næringen er på jakt etter. Hver fjerde bedrift får ikke tak i lærlinger.

– Det nærmer seg søknadsfrist for videregående opplæring og etter hvert også høyere utdanning. Disse tallene bør betrygge ungdom og deres foreldre som vurderer byggenæringen. Næringen trenger både lærlinger og fagarbeidere. Også andre framskrivninger av kompetansebehov viser at blant annet fagarbeidere vil være etterspurt i fremtiden, sier Sandnes.

Sandnes peker på at pandemien minner oss på både hvor sårbare vi er når det gjelder tilgang på kompetent arbeidskraft, samtidig hvor viktig evnen til å omstille seg er.

– Det er positivt at hver fjerde bedrift i næringen svarer at koronaen har bidratt til at de har digitalisert i stor grad og at like mange mener deres viktigste konkurransefortrinn er evnen til innovasjon. Jeg tror at veien ut av pandemien vil i stor grad være grønn og digital. Det er fortsatt mange oppgaver som byggenæringen skal løse fremover, og vi tror – som bedriftene at vi kan være mer optimistiske når vi ser mot 2022, avslutter Sandnes.

Om byggenæringens fremtidsbarometer:

 • Gjennomført i starten av januar
 • Sendt til ca 2700 bedrifter (daglige ledere) i BNLs 14 bransjeforeninger
 • 625 svar

Oppsummering av funn:

 • Lavere forventninger til egen bedrifts økonomi i år enn på samme tid i fjor, mer positiv til 2022
 • Flere tror at Norges økonomi går bedre i 2021 enn i 2020
 • 12 prosent tror de går i null eller underskudd i 2021 – mens 19 prosent svarer det når det gjelder forventet driftsresultat i 2020
 • Flere tåler svingninger i økonomien dårligere, økning i de som mener situasjonen er uendret
 • 40 prosent har lik ordretilgang nå som i fjor /29 prosent lavere
 • Fortsatt stort behov for fagarbeidere (43 prosent))
 • Læringer er veldig ettertraktet / 1 av fire får ikke tak i lærlinger
 • Korona har ført til at hver fjerde bedrift svarer at de har digitalisert i stor grad
 • En av fire bedrifter har hatt store kostnader knyttet til smittevern