Byggenæringens Landsforening

Innhold

Status - samfunnskritiske funksjoner

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

bok og eple

Hva er fremgangsmåten når du trenger barnepass til nøkkelpersonell?

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler skal sørge for et tilbud til barn av arbeidstakere som er kritisk personell i virksomheter som er definert til å inngå i kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert en liste over hvilke ansatte innenfor de samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn. Enkelte direktorat og departement har også publisert utfyllende informasjon for sine sektorer.

Beredskapsutvalget anser at følgende funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

De foreldre som er omfattet har krav på barnepass for barn i barnehage og barn som er omfattet av skolefritidsordningen, dvs. barn i 1.-4. klasse og barn med særskilte behov i 1.-7. klasse, jfr. opplæringsloven § 13-7.

Generelle retningslinjer

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage-/skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.

Følgende presiseres:
 • Det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
 • Det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
 • Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
 • Barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.
 • Helsedirektoratets vedtak for stenging av skoler og barnehager gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Kommunene og eiere av private barnehager gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass. Det betyr at selv om en person faller inn under en av kategoriene personell under det første kulepunktet, så får ikke vedkommende automatisk tilbud om barnehage/skoleplass for sitt/sine barn.

Kommunene og eiere av private barnehager gis også anledning til unntaksvis å tilby barnehageplass/skoleplass til barn av personell som ikke normalt jobber innenfor samfunnskritisk funksjon, men som skal utføre en oppgave som er kritisk for en slik funksjon.

Hva skal bedriften gjøre rent praktisk?
 • Det er kun nøkkelpersonell i bedrifter som har kritiske samfunnsfunksjoner (og der en annen forelder ikke kan ivareta barnepasset) som skal benytte denne ordningen.
 • Rent praktisk må den som mener å ha krav på tilbud om barnehage-/skoleplass ta kontakt med den aktuelle skolen/barnehagen og fortelle/begrunnet behovet for tjenesten.
 • Fra bedriften/virksomhetsledelsen bør det utferdiges en grundig skriftlig begrunnelse om hvorfor den "ansatte har en nøkkelfunksjon" for at bedriften skal kunne ha en fortsatt drift.
 • Ordningen skal ikke misbrukes

Om en ikke kommer frem til den lokale barnehage/skole i kommunen kan man ta kontakt med kommunens beredskapsledelse for lokal veiledning og/eller bistand.

Se listen her

Les mer om samfunnskritiske funksjoner på regjeringen.no

Ta kontakt hvis du lurer på noe: