Byggenæringens Landsforening

Innhold

Krafttak for grønn byggenæring

Byggenæringen har holdt hjulene i gang siden koronakrisen startet 12. mars, med oppdrag som ble inngått i alt vesentlig før krisen. Ordrebøkene tynnes nå kraftig ut, og usikkerheten vokser i næringen. Det haster å få ordre ut som bedriftene kan konkurrere om gjennom stimulering av offentlig og privat etterspørsel. Disse oppdragene bør føre samfunnet i en grønnere retning, skriver adm. dir. Jon Sandnes i en kommentar.

Denne kommentaren ble først publisert på bygg.no: https://www.bygg.no/article/1433663

Koronakrisen har vart i over to måneder nå.Næringen har helt siden oppstart av krisen tatt smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe. Nå tæres det på ordrereserven og nye oppdrag må ut i markedet nå. Dersom beslutningene om å styrke bl.a. kommunesektoren kommer for sent vil samfunnet risikere at bedriftene i mellomtiden har redusert bemanningen eller gått konkurs. Seriøse bedrifter trenger oppdag.

BNL ber ikke om penger eller pakker til oss selv, men at det må bevilges bl.a. til kommunene slik at de både får dekket sitt inntektstap og ikke utsetter og/eller stopper vedlikehold- og investeringsprosjekter. Ytterligere mener BNL at kommunene må få ekstra bevilginger på ca. 10 mrd. for å stimulere til oppdrag slik at bedrifter i byggenæringen ikke mister nødvendig kompetanse og arbeidsledigheten holdes lav. Offentlige oppdrag vil kompenserer for deler av bortfallet av oppdrag fra privat sektor. Kommunene er avgjørende for å sikre lokal etterspørsel og sysselsetting for mange små og mellomstore bedrifter rundt omkring i hele landet i likhet med økt stimulering fra statlig sektor på oppdrag ut i markedet

Husbanken har i perioder sikret nyboligbygging i Norge. Husbanken må tilføres tilstrekkelig med lånekapital slik at alle som tilfredsstiller kravene får lån, i første omgang 25 milliarder. Manglende kapital i Husbanken må ikke setter en stopper for boligbygging rundt omkring i landet. Ved fullfinansiering av boliger vil det sikre omtrent 10 000 nye boliger hvert år.

Når det bestilles er byggenæring opptatt av at bestillingen drar samfunnet i en grønnere retning. Enovas virkemiddelapparat må endres slik at det øker etterspørselen etter miljø- og klimatilpassede løsninger i rehabilitering-, ombygging- og tilbyggsmarkedet. Dette kan gjøres ved at Enovatilskuddet utvides til å inkludere trinnvis oppgradering av bolig. Samfunnet må vi bruke krisen til å stimulere til grønn etterspørsel. Det må bli klare krav til hvordan rehabiliteringer kan gjennomføres bærekraftig og tilpasset sirkulær økonomi.

Det er avgjørende at lærlinger holdes i arbeid, lærlingene er framtiden. Stimulering til økt ordretilgang der bedrifter kan ha lærlinger er selve grunnpilaren for å ikke tape i rekrutteringen. Tiltakene for å øke aktiviteten må prioritere bedrifter som har fagarbeidere og som tar inn lærlinger. BNL etterlyser tydeligere langsiktige tiltak som stimulerer bedriftene til å ta inn lærlinger. Fagarbeiderne vil alltid være etterspurt og vi har ingen å miste. Samfunnet må ikke gjenta den tabben som ble gjort under bankkrisen på 90- tallet der byggenæringen mistet rekruttering fra flere årskull.


BNL forventer at det kommer konkrete tiltak som stimulerer til bærekraftige investeringer som forbereder Norge på fremtiden og skaper jobber for seriøse bedrifter med fagarbeidere og lærlinger nå i slutten av mai når regjeringen skal legge frem tiltak for gjenoppreisning.

Byggenæringen, Norges største sysselsetter, står klar, nå må regjering og Stortinget se at forutsigbarheten er nøkkelen til å ikke miste kompetanse og arbeidsplasser i hele landet.