Nødvendig kompetansereform for å svare på næringslivets behov

Publisert

Fra byggeplass skanska

Statsminister Erna Solberg og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte tirsdag Skanska og BNL på Skanska-prosjektet Politiets nasjonale beredsskapssenter på Taraldrud utenfor Oslo. I dag ble Stortingsmeldingen Lære hele livet lagt frem. Foto: Byggeindustrien.

– Byggenæringen har et stort behov for å videreutvikle sin kompetanse. Det er flott at det skal tilrettelegges for at flere kan ta korte tilbud for videreutdanning, og at fagskolene tillates  å tilby kortere tilbud for å svare på næringslivets behov, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Regjeringen la i dag frem kompetansereformen "Lære hele livet". 

BNL har kommet med flere innspill til regjeringen om hva vi ønsker oss for en kompetansereform.

– Utvidelsen av bransjeprogrammene som nylig er lansert, er bevis på at vi er blitt lyttet til, sier han og legger til at det også viser at regjeringen har skjønt at kompetansebygging er viktig for næringen.

Videre peker Leegaard på at BNL er svært glad for at regjeringen fremhever samarbeidet med partene er avgjørende for å lykkes.

Det vil være viktig at det skal etableres en varig struktur for kompetanseprogrammet og arbeidslivet vil være tett på gjennom bransjeprogram, sier han.

I Stortingsmeldingen varsles det også at det skal legges frem en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning i 2021 og at  ambisjonen er å øke studiekapasiteten.

– Dette er svært viktig for å i enda større grad synliggjøre at det finnes flere veier til å spesialisere seg, få faglig påfyll eller  utdanne seg videre når man velger yrkesfag, sier Leegaard videre.

Regjeringen vil også gjøre det enklere for voksne å ta utdanning gjennom hele livet. Derfor vil regjeringen fjerne kravet om at du må studere minst 50 prosent for å få støtte i Lånekassen, gi tilleggslån til livsopphold for voksne som vil fullføre videregående og gjøre det enklere å ta opp lån for de over 45 år.

Leegaard peker på at arbeidslivet er i konstant omstilling hvor blant annet digital kompetanse blir stadig mer inngripende.

  • Stortingsmeldingen trekker frem et grunnleggende prinsipp om at vi må jobbe og utdanne oss gjennom hele livet. Jeg tror at våre bransjeprogram,  som "Den digital fagarbeider" gjør det lettere også for de som er i jobb å få faglig påfyll underveis i arbeidskarrièren.

Regjeringen foreslår følgende tiltak i meldingen:

  • Tillate fagskoler å tilby kortere tilbud – regjeringen foreslår å fjerne begrensningen på 30 studiepoeng i minstelengde på fagskoleutdanningene, slik at fagskolene får anledning til å lage kortere tilbud som arbeidslivet etterspør.
  • Legge frem en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning i 2021 og ha som ambisjon å øke kapasiteten
  • Trappe opp tildelingen til økt studiekapasitet ved universiteter og høyskoler gjennom Diku.
  • Gjennomgå regelverket for egenbetaling i høyere utdanning – gratisprinsippet for ordinære utdanninger skal ligge fast, men regjeringen vil gjennomgå og tydeliggjøre regelverket om egenbetaling, spesielt vurdere behovet for endringer slik at vi kan få for utdanninger som er særlig tilpasset personer i arbeid.
  • Videreutvikle Kompetanseprogrammet – det er et virkemiddel for at vi raskt skal kunne skape flere nye fleksible tilbud, og raskt prøve ut tiltak. Programmet forvaltes av Kompetanse Norge.
  • Ta initiativ til å utvikle en digital kompetanseplattform – denne skal gjøre det enklere for de som tilbyr kurs og opplæring å få oversikt over hva bedrifter og enkeltpersoner trenger, og enklere for arbeidsgiver og arbeidstaker å finne relevante tilbud.
  • Lovfeste en plikt for fylkeskommunene til å tilby karriereveiledning for alle uansett hvor i landet de bor.
  • Videreutvikle trepartssamarbeidet i samarbeid med partene i arbeidsliv dette beviser at regjeringen har skjønt hva som er viktig for næringen, nemlig kompetansebygging.

Les også sak på Byggeindustrien:

Utvider kompetanseløft med 100 millioner kroner - statsministeren møtte Skanska-arbeidere som har vendt tilbake til skolebenken