Enova spisses mot klima

Publisert

Enova har nytt mandat for forvalting av pengene i Klima- og energifondet for perioden 2021-2024. Energieffektivisering som overordnet mål er borte, men Enova skal fremdeles rapportere på både dette og fornybar produksjon av energi.

Formålet til Enova de fire neste årene skal være å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser, og medvirke til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

– BNL er enig i at det er viktig for Norge å nå klimamålene og legge til rette for lavutslippssamfunnet, men vi hadde forventet bedre drahjelp fra mandatet for at bolig- og byggeiere skal kunne ta del i omstillingen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNL mener at om Norge skal nå sine forpliktelser er omlegging til  fornybar og utslippsfri energi nødvendig.

– Da må all tilgjengelig og ren energi brukes optimalt. Det skjer dessverre ikke i dag hvor en halv million boliger bygget mellom 1945 og 1980 trenger oppgradering. Støtten må ha en sosial profil slik at vanlige boligeiere får råd til å gjennomføre tiltak gjennom trinnvis oppgradering, ellers vil man ikke hente ut hverken energipotensialet eller sysselsettingsgevinsten som er viktig de kommende år.

IEA og IMF slår fast i en rapport presentert i juni at den mest bærekraftige oppbyggingen i Europa etter Covid-19 er eneregieffektivisering i eksiterende bygninger og nye bygninger.

– Energisparepotensialet i eksisterende bygningsmasse er  stor, men insentivene i Enova er dessverre for svake til å utløse dette i dag.

Omkring 15 prosent av de norske klimagassutslippene er knyttet til aktiviteter innen bygg, anlegg og eiendom. Enovas insentiver for å kutte utslipp fra anleggsmaskiner og transport, omlegging av energibruk i byggevareindustrien og satsing på sirkulær økonomi blir derfor viktig for byggenæringen de kommende årene.

– Enova har fått stort armslag i å velge hvilke virkemidler de vil bruke og hvor de skal rette dem. Vi forutsetter at de klarer å utløse mye mer energieffektivisering i bygningsmassen når de kommer med virkemidler tilpasset det nye mandatet. Det vil frigjøre ren energi og legge til rette for at hele verdikjeden i byggenæringen kan redusere sin del av klimagassutslippene, avslutter Sandnes.