Bedriftsintern opplæring (BIO)

Publisert

Bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte for å klare nødvendig omstilling, kan få tilskudd gjennom BIO-midlene.

Midlene til bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte, enten i form av endring i bedriftens produksjon eller i form av etablering av nye markeder. I forbindelse med Korona-krisen, har regjeringen bevilget ekstra midler til BIO.

Fylkesvise retningslinjer
BIO-midlene forvaltes fra 1. januar 2020 av hvert enkelt fylke. BNL kan derfor ikke gi en felles oversikt, men anbefaler at bedriftene undersøker retningslinjene, hvilke utgifter som dekkes og hvor mye støttes som gis i det aktuelle fylket.

Fylkene opererer med egne søknadsfrister. Noen har én søknadsfrist i året, andre har flere frister mens noen også har løpende behandling av søknader så lenge det er midler igjen.

Alle fylkene har utarbeidet egne retningslinjer for tildelingen med kriterier som søknadene blir vurdert etter. Retningslinjene bygger i stor grad på de reglene i tiltaksforskriften som gjaldt da midlene ble forvaltet av NAV. Samtidig er retningslinjene nå preget av Koronasituasjonen på ulike måter, og vil kunne bli endret etter hvert som situasjonen endrer seg.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

BIO-midler kan tildeles private virksomheter for å styrke kompetansen til ansatte ved omstillingsbehov eller ved endring av bedriftens produksjon eller for å etablere seg på nye markeder. Midlene kan også brukes for å hindre utestengning fra arbeidslivet. Flere fylker som Oslo, Vestland og Nordland forbeholder midlene i 2020 til bedrifter som sliter som følge av Koronaviruset. I Vestland omfatter de også bedrifter som er rammet av oljeprisfallet.

Hvem kan søke om tilskudd?

Midlene skal gå til personer som er ansatte i en virksomhet i fylket og til personer som er delvis permitterte. Noen fylker åpner også for at helt permitterte omfattes av ordningen. De viser samtidig til at deltakelse i opplæring kan få konsekvenser for rett til dagpenger. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

 

Hvor mye av opplæringskostnadene dekkes?

Fylkene har ulike, men detaljerte regler for hvor mye og hvilke kostnader de dekker. Alle fylkene dekker bare en viss andel av kostnadene, og noen har satt et maksimalbeløp på mellom kr. 200 000 og kr. 400 000. De fleste dekker lønnsutgifter og andre dokumenterte utgifter, og slik at tilskudd til lønnsutgifter ikke kan overstige 2/3 av støtteberettiget beløp.

Viken og Innlandet opplyser om at all støtte gis som bagatellmessing støtte, Nordland gir støtten i utgangspunktet etter det alminnelige gruppeunntaket, mens de andre fylkene ikke omtaler forholdet til reglene for offentlig støtte. EU-kommisjonen har vedtatt at forbudet mot offentlig støtte ikke får anvendelse på støttebeløp opp til 200 000 euro fordelt over tre regnskapsår. BNL anbefaler at bedrifter som søker om BIO-midler påser at de ikke har mottatt støtte utover dette. 

Lenker til fylkene:

Oslo: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/#gref

Viken: https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring.22237.aspx

Vestfold og Telemark: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/

Agder: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Rogaland: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/bedriftsintern-opplaring-bio/

Vestland: https://www.vestlandfylke.no/naringsutvikling/kompetanse-i-arbeidslivet/utlysing-av-bio-midlar/

Møre og Romsdal: https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-naering-innovasjon-og-kompetanse/bedriftsintern-opplaering-bio

Innlandet: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/naringsutvikling/bedriftsintern-opplaring-bio.19843.aspx

Trøndelag: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/bio-trondelag/

Nordland: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/bedriftsintern-opplaring-bio-2020.1030818.aspx

Troms og Finnmark: https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/