Byggenæringens Landsforening

Innhold

Arbeidstilsynet skal på smitteverntilsyn

Nyhet, HMS, Arbeidsliv

Publisert

Arbeidstilsynet skal bidra til å begrense smittespredningen i Norge. Derfor skal vi nå ut og kontrollere at smittevernet blir ivaretatt på norske arbeidsplasser. Virksomheter som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge reaksjoner.

– Smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien vil fra nå av bli kontrollert i alle våre planlagte tilsyn, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. – Fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg er blant bransjene som peker seg ut med høy risiko for importsmitte, og som vi nå vil prioritere, sier Vollheim.  

Det var Arbeids- og sosialdepartementet og statsminister Erna Solberg som nylig ga Arbeidstilsynet i oppdrag å prioritere kontroll med arbeidsgivernes ivaretakelse av smittevern. Oppdraget kom som en følge av at smitten av koronaviruset har økt betydelig den siste tiden, og at det er behov for en betydelig innsats for å bremse spredningen.  

Dette vil bli kontrollert 

Arbeidsgiverne som nå blir kontrollert, vil få spørsmål om de har kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset, og om de har utarbeidet plan for og/eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for spredning av koronaviruset. Arbeidsgivere vil også bli spurt om hvilke tiltak de har iverksatt for å ivareta krav i covid-19- forskriften som gjelder for sin virksomhet. 

I tillegg vil Arbeidstilsynet kontrollere om innkvarteringen er forsvarlig med tanke på smittevern i de virksomheter hvor dette er relevant, for eksempel i fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg.  

– Alle arbeidsgivere må sørge for at de ansattes smittevern er ivaretatt. Dette er viktig både for den enkelte arbeidstaker, og for å hindre ytterligere smittespredning i Norge, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.  

Korte frister og strenge reaksjoner 

Arbeidstilsynet har siden i sommer kontrollert virksomhetenes ivaretakelse av smittevern i over 300 tilsyn, hvorav de fleste i overnatting og servering. Lovbrudd vi har avdekket har til nå ført til 121 vedtak om pålegg, og sju av disse har blitt fulgt opp med tvangsmulkt fordi pålegg ikke har blitt etterkommet innen fastsatte frister. Arbeidstilsynet vil nå kontrollere mer at virksomheten har tiltak eller rutiner for å ivareta krav i covid-19 forskriften om blant annet smittekarantene og innreisekarantene. 

Direktør Trude Vollheim er tydelig på at de som bryter regelverket om smittevern vil få korte frister for å sette i gang de tiltakene som er nødvendige for at tilsynene skal ha den ønskede effekten når det gjelder å hindre smittespredning.  

– Hvis vi på tilsyn avdekker at arbeidsgivere fremdeles ikke gjør det de skal for å hindre at de ansatte blir utsatt for smitte, vil vi gi pålegg med svært korte frister, og raskere enn i en normalsituasjon ta i bruk tvangsmulkt og stans dersom frister ikke overholdes. Der det ikke er iverksatt tiltak for å hindre smitte av arbeidstakere, kan vi stanse umiddelbart på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse, sier Vollheim.  

 

Les hele saken på Arbeidstilsynets nettsider her