850 millioner til utdanningsløftet

Publisert

I regjeringens krisepakke som ble lagt frem 29. mai foreslås det 850 millioner kroner til tiltak som blant annet skal gjøre det mulig for flere å fullføre videregående opplæring og gi flere læreplasser.

– Det er svært viktig at de som er i gang med utdanningen sin kan få fullføre og at lærlingene får trygghet for læreplassen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Leegaard peker på at bedriftene gjør det de kan for å ta inn flere lærlinger i krisen, men mange er i en presset situasjon og for byggenæringen ser dette ut til å fortsette utover høsten.

– Det aller viktigste for byggenæringen nå er at det kommer flere oppdrag ut i markedet, sier Leegaard videre og legger til at det vil være stort behov for fagarbeidere også fremover. – Vi har ikke råd til å miste lærlingekull som konsekvens av koronakrisen, sier han.

Med stor etterspørsel etter fagarbeidere er BNL skeptiske til regjeringens forslag om at elever som ikke får læreplass til høsten, får rett til å ta Vg3 påbygg til generell studiekompetanse.

– Vi mener dette er uheldig. Det vil trolig føre elever bort fra yrkesfag, selv om det også foreslås at de ikke mister retten til å tegne en lærekontrakt innenfor ungdomsretten senere, sier Leegaard.  

Regjeringen foreslår dessuten 77,5 millioner kroner til utdanningstiltak, blant annet til å styrke bransjeprogram og til nettbasert opplæring til permitterte og arbeidsledige.

– Det er viktig at regjeringen forsetter å stimulere til  målrettede tiltak for kompetanseheving som også er relevant for bedriftene fremover.

Regjeringen foreslår også å forlenge retten til å kombinere utdanning med dagpenger ut året.

– Dette er positivt og viktig for byggenæringen, siden prognosene viser at vi vil få et betydelig fall i aktiviteten i år og nedbemanninger i mange bedrifter de neste måneden og utover høsten, avslutter han.

Utdanningsløftet 2020

  • 300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre. Det gir anslagsvis 5 000 personer muligheten til å fullføre i høst.
  • 350 millioner kroner til tiltak for lærlinger. Det omfatter 175 millioner kroner som fylkeskommunene kan bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre tiltak for hardt rammede lærefag og 170 millioner kroner til å øke lærlingtilskuddet for alle kontrakter med 4 250 kroner i høst. I tillegg foreslår regjeringen 5 millioner kroner til gjennomføring av aksjonen "Læreplassjeger".
  • 150 millioner kroner for at avgangselever som ikke fullfører denne våren, kan fortsette i videregående opplæring.
  • 46 millioner kroner til Fagbrev på jobb. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.