Byggenæringens Landsforening

Innhold

Statsbudsjett 2020: BNL i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Nyhet, Politikk

Publisert

Byggeplassene har høye klimautslipp. Her er maskiner og utstyr som går på biodiesel, det viktigste bidraget til fossilfrie byggeplasser. BNL ber om at avgiftsfritaket for biodiesel vil bestå for at vi skal nå målene om redukasjon av CO2-utslippene.

Innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen fra Byggenæringens Landsforening:


• Vi må investere riktig i samferdsel for å nå klimamålene
• Økte avgifter på biodrivstoff vil gjøre fossilfrie byggeplasser dyrere
• Offentlige anskaffelser må bidra til lokal verdiskaping, økt digitalisering, smarte samfunn og være bærekraftige


Det er bra at Regjeringen fortsetter å øke bevilgningene til samferdsel, men målene i Nasjonal transportplan (NTP) nås ikke. NTP er verdifull fordi den skaper forutsigbarhet som bygger kapasitet og kompetanse.

Samferdselssektoren står for en stor andel av de totale klimagassutslippene. For å nå bærekraftsmålene trenger vi investeringer innenfor samferdselspolitikken som skaper smarte samfunn og byer. I byområdene kan transportbehovet begrenses gjennom effektive bo- og arbeidsregioner. Økningen i persontransporten må skje med kollektivtransport. Utbyggingen av kollektivtransporten må opprettholdes samtidig som man legger til rette for bedre fremkommelighet for håndverksbiler. Utenfor byområdene må vi bygge infrastruktur slik at mer transport kan løses med fossilfrie transportmidler. BNL mener også at bruprogrammet må prioriteres. Målet med bruprogrammet er å bidra til forsterkning av svake bruer som utgjør en flaskehals for blant annet tømmertransporten.

Teknologien har ikke kommet langt nok til at de tyngste kjøretøyene er elektriske. Deres mulighet til å redusere CO2-utslippene er gjennom biodiesel. Byggeplassene har høye klimautslipp. Her er maskiner og utstyr som går på biodiesel, det viktigste bidraget til fossilfrie byggeplasser. Når Regjeringen i budsjettet nå foreslår å fjerne avgiftsfritaket for biodiesel, vil vi ikke klare å nå målene for reduksjon av CO2-utslippene. Det er store forskjeller i pris på vanlig diesel og andre generasjon biodiesel. Det vil heve terskelen for oppdragsgivere til å stille offensive utslippskrav på bygge- og anleggsplasser, men også for å stille krav til utslippsfri transport til og fra byggeplass. Dermed vil flere maskiner og kjøretøy som kunne vært fossilfrie, fremdeles bli drevet av fossilt drivstoff, og forholdsvis store kutt i klimautslippene uteblir. BNL etterlyser et budsjett som kombinerer gode løsninger for miljø og klima med verdiskaping og konkurransekraft.
Norge kan skape norske, grønne arbeidsplasser ved å satse på produksjon av avansert biodrivstoff. En slik satsing krever forutsigbare og langsiktige rammevilkår. BNL frykter forslaget til endring i avgiftsinsentivene fører til økt usikkerhet blant investorer og eventuelle produsenter, noe som kan redusere interessen for å realisere potensialet for økt norsk produksjon av avansert biodrivstoff.

For å nå klimamålene må offentlige anskaffelser legge til rette for teknologiutvikling, digitalisering og muligheten til å skape fremtidens arbeidsplasser. Skal vi få dette til kan ikke pris alene være avgjørende ved tildeling av anbud. Det må stilles krav til kompetanse, bærekraft og innovasjon, og Norges konkurransefortrinn på å bygge infrastruktur i værharde strøk må anvendes.