Byggenæringens Landsforening

Innhold

Statsbudsjett: Høring i Finanskomiteen

Nyhet, Politikk

Publisert

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL pekte blant annet på at når man øker avgiften på biodisel, så vil det også heve terskelen for oppdragsgivere til å stille offensive utslippskrav på bygge- og anleggsplass, men også for transport til og fra byggeplass.

Innspill Finanskomiteen fra Byggenæringens Landsforening:

• Samferdselsinvesteringene må brukes for fremtiden
• Fossilfrie byggeplasser blir dyrere
• Stabile rammevilkår for boligmarkedet

Det er svært bra at regjeringen fortsetter å øke bevilgningene til samferdsel, men målene i Nasjonal transportplan nås ikke. NTP er verdifull fordi den skaper forutsigbarhet som bygger kapasitet og kompetanse, men da må den ha troverdighet.

Driftssikkerhet for infrastrukturen blir stadig viktigere. Flere bedrifter og arbeidstakere jobber "Just in time", det gjør konsekvensene av uforutsette forsinkelser og stengte veier stadig større. Det hjelper lite med store investeringer i kortere reisetid hvis det fortsatt må tas ut sikkerhetsmargin for å komme frem i tide. BNL mener bruprogrammet må prioriteres, samt at tiltak for bedre fremkommelighet for håndverksbiler.

Fossilfrie byggeplasser vil bli dyrere når avgiften på biodiesel økes. Mange maskiner som i dag brukes på bygge- og anleggsplasser kan kjøres på biodiesel til erstatning for fossil diesel. Dette er maskiner som det i dag ikke finnes tilstrekkelig med gode utslippsfrie løsninger for. Det er store forskjeller i pris på vanlig diesel og andre generasjon biodiesel. Det vil heve terskelen for oppdragsgivere til å stille offensive utslippskrav på bygge- og anleggsplass, men også for transport til og fra byggeplass. Dermed vil flere maskiner og kjøretøy som kunne vært fossilfrie fremdeles bli drevet av fossilt drivstoff, og forholdsvis store kutt i klimautslippene uteblir. BNL etterlyser et budsjett som kombinerer gode løsninger for miljø og klima med verdiskaping og konkurransekraft.

Norge har muligheten til å skape norske, grønne arbeidsplasser ved å satse på produksjon av avansert biodrivstoff. En slik satsing krever forutsigbare og langsiktige rammevilkår. Når det nå foreslås en endring i avgiftsinsentivet, frykter vi dette vil føre til økt usikkerhet blant investorer og eventuelle produsenter, noe som kan bidra til redusert interesse i å realisere potensialet for økt norsk produksjon av avansert biodrivstoff

I årene som kommer blir det viktig at utbyggingen av kollektivtransport opprettholdes. Det ikke går på bekostning av godstransportens rammevilkår. For å møte klimautfordringer og konkurransekraften må bo- og arbeidsmarkedsregioner knyttes tettere sammen. Dette vil være med på å skape fremtidens arbeidsplasser i hele landet.

Regjeringens forslag til budsjett inneholder lite som endrer rammevilkårene i boligmarkedet, det er bra. Boligmarkedet er nå i balanse og vi forventer at regjeringen ikke endrer dette. Det betyr også at Finanstilsynets forslag om ytterligere innstramminger for boliglån skrotes og at dagens regelverk videreføres inntil videre. Skal prispresset i boligmarkedet reduseres må fokus flyttes fra å redusere tilgangen på kjøpekraft til å øke tilbudet i markedet. Det er den sikreste måten å unngå ukontrollert boligprisvekst og dermed øke gjeldsbelastningen i samfunnet.