Byggenæringens Landsforening

Innhold

Slik ansetter du sommervikarer

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

BNL har laget en liste over de syv viktigste punkter du som arbeidsgiver bør være oppmerksom på. Huskeliste for arbeidsgivere ved ansettelse av unge sommervikarer.

Skal du ansette sommervikarer i sommer? BNL har laget en liste over de syv viktigste punkter du som arbeidsgiver bør være oppmerksom på. Huskeliste for arbeidsgivere ved ansettelse av unge sommervikarer.

  1. Skriftlig avtale må inngås
  2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
  3. Feriepenger skal utbetales separat
  4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS
  5. Adgangen til nattarbeid er begrenset
  6. 13-15-åringer kan kun ta "lett" arbeid
  7. Vær tydelig som leder

1. Avtale
Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold uansett arbeidsforholdets lengde. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 14-5. I arbeidsmiljølovens § 14-6 er det fastsatt minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde.Vi anbefaler at det benyttes en standard ansettelsesavtale for midlertidig tilsetting. Lengden av ansettelsesforhold bør angis så nøyaktig som mulig. (her legger vi inn en ”peker”) Husk også at loven fastsetter nærmere vilkår for å inngå midlertidig ansettelsesavtaler; jfr. arbeidsmiljølovens § 14-9.

2. Lønn
Det er viktig å være klar over at en rekke tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået, og enkelte har også egne bestemmelser om arbeidstakere under 18 år.

To av overenskomstene i BNL regulerer dette:

Fellesoverenskomsten for byggfag: Ung arbeidstaker under 18 år minstelønn 116,70 pr time. Voksen arbeidstaker (over 18 år) uten bransjeerfaring kr 174,00 pr time. Voksen arbeidstaker med ett års bransjeerfaring kr 181,50 pr time.

Overenskomsten for byggeindustrien: Ferievikarer 18-23 år minstelønn kr. 145,92 pr time.

3. Feriepenger
Reglene om feriepenger gjelder også kortvarige arbeidsforhold. Feriepengene skal ikke inkluderes i lønnen, men utbetales separat ved arbeidsforholdets avslutning.

4. Opplæring og sikkerhet
Manglende arbeidserfaring kan representere en sikkerhetsrisiko både for en selv og andre. Arbeidsgivere bør derfor være oppmerksom på at unge arbeidstaker kan mangle nødvendig forståelse for viktige sikkerhetsregler og -rutiner.Det bør derfor tenkes igjennom hva slags arbeid de kan settes til og om spesiell opplæring vil være nødvendig; jfr. arbeidsmiljølovens § 3-2 (1) og (2). Her vil det være av betydning om de settes til arbeidsoppgaver hvor de er under tilsyn av en ansvarlig person eller om de helt eller delvis arbeider alene.

5. Nattarbeid
Adgangen til nattarbeid er begrenset; arbeidsmiljølovens § 11-3.

6. Under 15 år
Når det gjelder barn under 15 år, er det begrenset hvilken type arbeid de kan settes til; jfr arbeidsmiljølovens § 11-1 og egne forskrifter.Barn som har fylt 13 år kan settes til ”lett” arbeid”. Litt forenklet vil det si arbeid som ikke kan skade barnets sikkerhet, helse eller utvikling (og ikke gå ut over deres skolegang – som ikke er relevant siden det gjelder arbeid i ferien).Om arbeidstakere under 18 år er det fastsatt egne regler i arbeidsmiljølovens kap. 11.

7. Leder
Vær tydelig som leder – den første jobben er viktig for å skape positive holdninger til arbeid. Husk at ungdom som er ute i jobb for første gang ikke alltid vet hva som forventes i arbeidslivet. Sørg derfor for at de er kjent med dine forventninger og vær en god rollefigur gjennom din egen fremferd. Ved å bygge gode holdninger gir du dine unge arbeidstakere en god ballast for arbeidslivet.Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med en av advokatene i BNL.

På NHOs medlemsside, arbinn.no, kan du lese mer om regler ved ansettelse.