Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Ny Kompassrapport fra Arbeidstilsynet og Stami

Nyhet, HMS

Publisert

Under EBAs HMS-konferanse 13. november fremla Arbeidstilsynet og Stami rapporten "Ulykker i bygg og anlegg (2019)". - Den beskriver utviklingen av arbeidsulykker med dødelige og ikke-dødelige skader i bygg og anlegg de siste syv år, sier Thorkil Aschehoug, advokat og fagsjef HMS i BNL.

Rapporten presenterer tre analyser:

 • Analyse av ulykker ved gravearbeid med fokus på ulykkestyper og årsaksforhold,
 • analyse av arbeidsskadedødfall i 2011–2017 med fokus på barrierer som har sviktet, ulykkestyper og tiltak for å forebygge ulykker,
 • analyse av sikkerhetsstyring og sikkerhetsresultat i byggeprosjekter.

Når det gjelder analysen av arbeidsskadedødsfall viser rapporten hva som er de hyppigste ulykkestypene og typer av barrieresvikt:

 • Kontakt med fallende gjenstand
 • I/på kjøretøy som har mistet kontrollen
 • Fall fra tak/plattform/gulv
 • Fall fra høyde uten sikring
 • Truffet av kjøretøy og
 • Eksplosjon

 De hyppigste typene av barrieresvikt var:

 • Manglende fysiske barrierer som hindrer fall og utforkjøring
 • Faresoner som ikke var definert
 • Manglende bruk av fallsikringsutstyr og sikkerhetsbelter

– Et annet funn Arbeidstilsynet gjorde var at når en barriere sviktet eller ikke ble brukt, var det ofte ingen andre barrierer for å bryte inn i ulykkesforløpet, såkalt "forsvar i dybden". Funnet illustrerer behovet for flere parallelle "sikkerhetsnett", sier Aschehoug videre.

Ifølge tilsynets rapport er systematisk barrierestyring og «forsvar i dybden» viktige strategier for å forebygge ulykker i bygg og anlegg. 

– Analysen viste også at ansvaret for sikkerheten i stor grad var overlatt til arbeidstakerne på operativt nivå.

Omfanget av "farlige handlinger"
Analysen peker på at «farlige handlinger» av arbeidstakere på operativt nivå var involvert i 94 prosent av ulykkene. «Farlige handlinger» handler ikke om å skylde på arbeidstakere på operativt nivå. 

– Som tilsynet påpeker har forskningen lagt til grunn at arbeidstakeres atferd i stor grad er et resultat av systemet som arbeidstakerne er en del av, sier Aschehoug.

Analyseresultatene tyder på at forebygging av "farlige handlinger" er en nødvendig strategi for å redusere antallet alvorlige ulykker.

– «Farlige handlinger» kan ifølge rapporten påvirkes av flere strategier, blant annet rettet mot rekruttering av entreprenører og personell, fysiske endringer på arbeidsplassen, opplæring, trening, sikkerhetskultur og arbeidstakers atferd, avslutter han.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: