Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Markedskommentar september 2019

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Det viktigste som skjedde i september var trolig at renten nok en gang ble satt opp, men at fremtidige rentehevinger i praksis ble satt på vent i overskuelig fremtid.

Veksten i næringslivet ser ut til å ha holdt seg oppe i sommermånedene. Den internasjonale uroen ser ikke ut til å ha bremset aktiviteten i stor grad. Bedriftene venter at veksten skal avta litt det neste halve året.

Både SSB, Obos og Eiendom Norge meldte at boligprisene steg i august. Samtidig har Finanstilsynet med sitt forslag om ytterligere innstramminger i lånereglene sendt en kald iling nedover ryggen til mange i boligmarkedet. Uten en rask avklaring kan det være at presset for å komme seg inn i boligmarkedet før nye regler evt. kommer skaper ekstra vekst i boligprisene frem mot årsskiftet.

Til tross for nytt gjeldsregister for forbrukslån fortsetter gjeldsveksten i Norge. Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,5 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,6 prosent måneden før. Noe av dette går kanskje til varekonsum, husholdningenes varekonsum nemlig steg 0,3 prosent i august etter et fall måneden før, viser sesongjusterte tall. Bilkjøp samt mat- og drikkevarer bidro til oppgangen.

Arbeidsmarkedet fortsetter å stramme seg til. Antallet ledige stillinger registrert hos NAV steg med 3400 fra 1.-2. kvartal. 800 flere for bygg og anlegg og 600 flere for industrien. Samtidig fortsetter arbeidsledigheten i næringen å synke. Ute i Europa er også ledigheten lavere enn på 10 år. Litt ekstra arbeidskraft er det nok å hente i lavere sykefravær, det er fortsatt høyt med 4,4 % i bygg og anlegg og 4,1 % i industrien.

Norges Banks vurdering av rentefastsettelsen er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente. Den underliggende prisveksten er nær det satte inflasjonsmålet. Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Det mener de isolert sett tilsier en høyere rente.

Lokalvalget påvirket i liten grad næringen direkte, men nå er det mange valgløfter som skal gjennomføres. Debatten om bompenger er ikke over, men har roet seg. Et sterkere miljøparti i mange kommuner fører trolig til at grønne løsninger vektlegger mer, et sterkere ytre venstre at flere tjeneste rekommunaliseres og at kravene i kommunale anbud blir skjerpet ytterligere. Det viktigste politiske denne høsten kommer allikevel mandag 7. mars, da legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett 2020.

BREXIT, uro i internasjonal handel skaper usikkerhet internasjonalt. Det jobbes med å få på plass flere bilaterale avtaler mellom Storbritannia og Norge, men usikkerheten det skaper demper etterspørselen fra Storbritannia og kan ramme Norge både på kort og lang sikt. På den positive siden internasjonalt ser det ut som om et nytt lederskap i EU skal satse både på ryddigere arbeidsforhold og grønnere Europa. Det gir nye muligheter.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: