Markedskommentar mars 2019: Leter med lys og lykte etter arbeidskraft

Fagsjef for næringspolitikk, Jomar Talsnes Heggdal i BNL kommenterer markedstall for mars 2019.

Når vi nå går inn i april kan vi se at en av de mest markante trendene for mars er at arbeidsledigheten er fortsatt fallende.

Veidekke spår at presset avtar. De venter at den skandinaviske entreprenørproduksjonen innenfor bygg vil gå noe ned i 2019 og 2020, mens anleggsproduksjonen vil øke noe. Utviklingen vil trolig dempe presset i markedet og gi bedre tilgang på kapasitet og kompetent arbeidskraft i hele verdikjeden.

Byggevaresalget er stabilt. Byggevareindustriens forening melder at det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i januar 2019 endte svakt opp med 0,9 % sett i forhold til i 2018. Trebaserte produkter hadde sterkest vekst, mens betongbaserte produkter hadde en svakere utvikling. Øvrige byggevarer var opp litt over 1 %.

Arkitektbedriftene tror på et mer stabilt marked. Hovedindeksen i deres konjunkturundersøkelse går ned, men at det er trolig en korreksjon på at det gikk overraskende kraftig opp forrige halvår. Korreksjonen kommer etter vekst hvert halvår siden første halvår 2016. Markedet for arkitektene er godt, spesielt på Vestlandet og i Oslo, mens det henger etter på Sørlandet og i Nord- Norge.

Boligprisene hos Obos fortsetter oppover, mens det er relativt stabil utvikling i resten av boligmarkedet. Eiendom Norges tall viste at boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i februar 2019. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden. NBBL på sin side melder om forventninger til prisvekst fra forbrukene i sitt barometer.

I sitt økonomisk overblikk skriver NHO at medlemsbedriftene rapporterer om en god markedssituasjon. Bedriftene var imidlertid svakt mindre positive i første kvartal i år, sammenlignet med de to foregående kvartalene. Regionalt nettverk i Norges- Bank målte at oppgangen hos bedriftene fortsetter, og veksten ventes å holde seg oppe det neste halvåret.

Bedriftene melder nå om en årsvekst i produksjonen på 2,9 prosent, om lag som i november. Økte oljeinvesteringer, digitalisering og høye offentlige investeringer bidrar til å løfte veksten. Fortsatt svak vekst i varehandelen og lavere boligbygging demper veksten. Dette var trolig en sterk medvirkende årsak til at Norges- Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, samtidig som de varslet raskere økning av renten fremover. Samtidig tok de det forventende toppnivået på rentebanen noe ned.

Arbeidsledigheten er fortsatt fallende og på et lavere nivå enn på mange år. I bygg og anlegg er den målte ledigheten på 3,7 % i mars, med nesten 1200 færre ledige enn på samme tid i 2018. I industrien er ledigheten enda lavere, 3,3 %, med over 1500 færre ledige. Det begynner å stramme seg til i arbeidsmarkedet. Ledigheten er lav i hele Europa, spesielt innenfor byggenæringen er det bred mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Det bekreftes i Manpower sin undersøkelse, hvo 97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren. Det er høyere enn på samme tid i fjor. Ansettelsesplanene til norske arbeidsgivere har stabilisert seg etter å ha steget jevnt de siste årene. Utsiktene er uendret siden forrige kvartal.

To etterslengere på resultatvåren. Statsbygg leverte som forventet gode tall, mens BetonmastHæhre tok store tap og avslutter samarbeidet. Selskapet splittes nå opp og går tilbake til sin opprinnelige selskapsstruktur. Byggdivisjonen i Betonmast har tjent penger, mens store tap i anleggsvirksomheten har tynget selskapet. Ordrereserven er imidlertid god både for bygg og anlegg.