Fremdeles optimisme i industrien, farten holdes oppe

Heisekran og himmel

Norske industriledere melder om fortsatt økt produksjonsnivå og økt ordretilgang i årets andre kvartal. Den positive utviklingen ventes å fortsette i 3. kvartal, skriver Jomar Talsenes Heggdal i denne markedskommentaren.

Det kommer i tillegg til at Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,7 prosent i tremånedersperioden mars-mai, sammenliknet med desember-februar. Månedsutviklingen fra april til mai var 0,3 prosent.

SSB melder om 5,7% nedgang i antall boliger det er søkt byggetillatelse til, samtidig er nedgangen enda større i kvadratmeter. Hele 9,3 % for bolig og 23,3 % for andre bygg. Det kan bety at boligene som bygges også blir mindre slik at fallet i produksjonsverdi er større enn den prosentvise nedgangen i antallet boliger som bygges.

I følge Eiendom Norge sank Boligprisene sak med 0,2 prosent nominelt i juni måned. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden. SSB meldte at Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser at prisene økte med 1,0 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal. Økningen var størst i Trøndelag utenom Trondheim, der prisene økte med 1,9 prosent.

Samtidig meldte OBOS at OBOS-prisene i Oslo steg med 0,4 prosent i juni. Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 6,2 prosent. Det samme bildet finner vi igjen hos NBBL som ser enda bredere på markedet enn OBOS. NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger steg 2,6 prosent i 2. kvartal 2019. Prisen på borettslagsboliger har dermed steget 1,9 prosent det siste året.

SSBs Arbeidskraftundersøkelse meldte at det i gjennomsnitt i perioden april-juni var 95 000 arbeidsledige. Sammenlignet med gjennomsnittet for januar-mars var det 11 000, endringen er ikke større enn at det er innenfor feilmarginen, men endrer ikke inntrykket av at arbeidsmarkedet strammer seg ytterligere til.

En rekke selskaper har leverte tall i løpet av juli. Resultatene ser ut til å være noe bedre enn i 2018, men først og fremst er det omsetningen som vokser. Skanska ser ut til å være godt i gang med sitt økte fokus på resultat, de oppnådde et resultat før skatt på 3,2 milliarder svenske kroner i første halvår 2019. Dette var en økning på 61 prosent fra første halvårsresultat i 2018, som var på 1,9 milliarder.

Bravida derimot har måttet ta nedkrivinger på to store prosjekter som de tok over ved oppkjøpet av Oras.  Deres EBITA minsket demed med 29 prosent og utgjorde 92 (130) MSEK, hvilket innebar en EBITA-margin på 3,8 (5,8) prosent.