Byggenæringens Landsforening

Innhold

Ny rapport om struktur og innhold i videregående opplæring: Behov for fornyelse av videregående opplæring

Nyhet, Utdanning

Publisert

Foto: Illustrasjonsbilde av skole BNL

Liedutvalget har levert sin innstilling om videregående opplæring. Foto: Cathrine Westlie Eidal, Norsk Industri.

Liedutvalget har undersøkt hvor godt dagens videregående opplæring forbereder elever og lærlinger til studier og jobb. BNL ønsker enda større endringer for den yrkesfaglige utdanningen.

– Det er mange gode innspill i utvalgets innstilling, men BNL hadde ønsket at Liedutvalget hadde foreslått enda større endringer når det gjelder den yrkesfaglige utdanningen. Vi har blant annet spilt inn at den bør utformes som en profesjonsutdanning, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Liedutvalget leverte i dag sin hovedinnstilling til Kunnskapsdepartementet. Den inneholder over 100 tiltak som skal svare på utfordringene i videregående opplæring. Noen av de viktigste endringene som utvalget foreslår er:

  • Retten til videregående opplæring utvides til en rett til å fullføre (fullføringsrett). Utvalget foreslår å gå bort fra en rett som gjelder antall år med videregående opplæring.
  • Videregående opplæring skal være basert på kvalifikasjoner. Elever som ikke har et godt nok faglig nivå fra ungdomsskolen skal få innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk, og elevene må bestå fagene for å kunne gå videre til neste fagnivå.
  • Videregående opplæring skal føre til enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse, og elevenes sluttkompetanse skal legge sterkere føringer for innholdet i den enkelte elevs opplæring.

BNL støtter utvalgets forslag om utvidet rett til å fullføre videregående opplæring med en sluttkompetanse, og en større fleksibilitet i opplæringsløpet som er mer tilpasset den enkeltes behov. Liedutvalget peker her også på veksling i utdanningen som en god metode.

– Vi tror det er helt nødvendig i lyst av både at arbeidslivet er i stadig omstilling og vi ser en teknologisk utvikling, sier Jørgen Leegaard videre og legger til at det er viktig å gi flere mulighet til å fullføre utdanningen slik at de får en sluttkompetanse.

BNL er også glad for at Liedutvalget anerkjenner trepartssamarbeidet ved blant annet å styrke yrkesopplæringsnemndenes stilling i arbeidet med å dimensjonere skoletilbudet.

– Dette står i sterk motsetning til Opplæringslovutvalgets forslag om å ikke lenger tillegge y-nemndene avgjørende vekt, sier han videre.

BNL skal sammen med bransjene og NHO se på begge utredninger i sammenheng når vi skal avgi vårt endelige høringssvar.

– Målet for BNL er en fagutdanning som er relevant for bedriftene og interessante å søke for unge og voksne. Dette skal vi kjempe for, avslutter Leegaard.

Høringsfristen er 1. juli. Les høringen her: