Byggenæringens Landsforening

Innhold

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

Nyhet, HMS

Publisert

Lene Jønson

Lene Jønsson fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er hentet inn som leder for Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) som er under etablering.

I juni 2014 undertegnet 11 parter som representerer hele verdikjeden i byggenæringen «Charter for en skadefri byggenæring», det såkalte HMS-charteret. Arbeids- og sosialministeren undertegnet på vegne av staten, i tillegg til at Statsbygg, Statens vegvesen, Bane NOR og de viktigste bransjeforeningene i bygg og anlegg var med på det felles sikkerhetsløftet.

Nå blir arbeidet med HMS-charteret tatt ett steg videre med SFS BA, og den nyrekrutterte lederen Lene Jønsson gleder seg til å ta fatt på det viktige arbeidet.

– Dette blir veldig spennende. SfS BA er etablert slik at det blir mulig for alle interesserte parter til å slutte seg til samarbeidet for sikkerhet i næringen vår. Vi oppfordrer alle i næringen på tvers av selskaper og ledd i verdikjeden til å melde inn prosjekter som de mener er viktige, slik at vi får delt kunnskap og kompetanse med flest mulig, sier Lene Jønsson.

Jønsson er innleid for to år og har lang erfaring med HMS-arbeid i byggenæringen. Hun har vært sentral i oppbyggingen av en av de viktigste sikkerhetskonferansene i byggenæringen, HMS-konferansen, og hun har vært leder for HMS- og Entreprenørskolen i EBA.

Jønsson peker på at skader og ulykker fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen, sier Jønsson.

Samarbeidet har sitt utspring fra bransjeinitiativet HMS-charteret, men forskjellen mellom denne satsingen og charteret, er at dette samarbeidet blir åpnere og noe alle i næringen kan ta del i.

SfS BA skal være et samarbeid om konkrete problemstillinger som er viktig for den enkelte bedrift/organisasjon og for fellesskapet.  Samarbeidet vil foregå i ulike arbeidsgrupper og prosjekter.  Prosjektene skal ledes og bemannes av folk fra næringen.

SfS BA er tildelt midler fra Fondet for Regionale verneombud som sikrer oppstarten og drift i de tre første årene. I løpet av denne perioden skal det jobbes med å sikre en permanent finansiering av driften.

Dagens styre i SfS BA består av åtte personer:

Trond Bølviken                - EBA/Veidekke (styreleder)

Stein Gunnes                    - Maskinentreprenørenes forening

Tanja Dugstad                  - Byggherregruppen/Statsbygg

Vigdis Bjørlo                     - Byggherregruppen/Bane Nor

Edvard Sørensen             - Fellesforbundet

Steinar Rindhølen            - Norsk Arbeidsmandsforbund

Stig Magnar Løvås          - Arbeidstilsynet

Knut Aaneland                 - RIF og Arkitektbedriftene