Produsenter og brukere av treemballasje må ta produsentansvar

Trepaller

Bedrifter som benytter treemballasje må ta produsentansvar gjennom et godkjent returselskap. Illustrasjonsfoto: Pexels.

Bedrifter som benytter treemballasje må ta produsentansvar gjennom et godkjent returselskap etter Avfallsforskriftens nye kapittel 7 fra og med 1. januar 2018.

 I henhold til forskriftens § 7-9, etablerer Grønt Punkt Norge derfor et returselskap for treemballasje, Treretur AS, slik at medlemmer oppfyller forskriftens krav. Treretur er et non-profit selskap, og vederlaget produsenter betaler vil i sin helhet sikre at medlemmene oppfyller kravet.

Krav

Det er første gang det etableres en returordning for treemballasje i Norge, og Grønt Punkt Norge gjør derfor nybrottsarbeid ved å opprette og drifte Treretur. Gjennom dialog med Miljødirektoratet vil Grønt Punkt Norge avgjøre hvilke aktiviteter som er mest kostnadseffektive for å oppnå kravene i forskriften.

Treretur skal blant annet levere på følgende områder overfor Miljødirektoratet:

  • gjennomføre nødvendige analyser for å kunne dokumentere innsamling, materialgjenvinning og reparasjon i henhold til § 7-9. Kravet i forskriften er 15 %, og det er forventet at kravet vil være 25 % i 2025, og 30 % i 2030. Det kan blant annet være nødvendig med plukkanalyser for å estimere andelen treemballasje i ulike trevirkestrømmer, og på sikt tiltak for å øke materialgjenvinning.
  • gjennomføre minst én landsdekkende kommunikasjonskampanje i året. Denne vil i første omgang rettes mot avfallsbesittere og oppfordre til kildesortering av treemballasje som er egnet for reparasjon.
  • ha likviditet for 6 måneders drift, som innebærer at det i en begrenset periode må tas inn mer vederlag enn det brukes inntil dette kravet er oppfylt.

Utover forskriftspålagte krav skal Grønt Punkt Norge jobbe for høy oppslutning blant produsenter og forbrukere av treemballasje, blant annet for å unngå konkurransevridning.

Plikt til medlemskap

Det er valgt en modell hvor produsentene betaler vederlag for treemballasje produsert i Norge. Dette gjøres på samme måte for bølgepapp, EPS og transportfolie. Fordelene med dette er at langt færre bedrifter trenger å rapportere til returordningen, og at produsenter som regel har bedre oversikt over mengdene de setter på markedet.

Dersom produsenter ønsker å stå utenfor en returordning vil dette være konkurransevridende og et brudd på forskriften. Miljødirektoratet skal føre tilsyn med forskriften (§ 7-15), og Grønt Punkt Norge vil følge opp de som velger å stå utenfor.

Forskriftens § 7-3 og § 7-5 definerer at både emballasjeprodusent og produsent av emballerte produkter omfattes av plikt til medlemskap i en returordning. Derfor vil Grønt Punkt Norge jobbe med økt oppslutning både hos emballasjeprodusenter og produsentenes kunder. Dette arbeidet er igangsatt, og vil fortsette inntil alle virksomheter som berøres av forskriften er innmeldt i et returselskap.