Tariffnemdas vedtak 2018

Tariffnemnda har den 11.10.18 fattet vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, etter å ha vurdert at vilkårene for allmenngjøring er fortsatt tilstede.

Nemnda har lagt særlig vekt på lønnsstatistikken fra SSB, som viser at en stor andel av utenlandske arbeidstakerne i byggenæringen ligger på lønnsnivå rundt allmenngjøringsnivå eller noe under. I tillegg har nemnda lagt vekt på Arbeidstilsynets beskrivelse av forholdene i bransjen. BNL har i sin høringsuttalelse støttet videre allmenngjøring og oppfatter denne som et viktig tiltak for å ivareta seriøsitet og lik konkurranse i næringen.

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge videreføres med endringer i § 6, samt justerte lønnssatser.

Forskriftens § 6 omfatter dekning av utgifter til reise, kost og losji. Den vil ha følgende ordlyd:

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning, e.l. kan avtales.

Nemnda har dermed vedtatt at bestemmelser om reise, kost og losji fortsatt skal være en del av allmenngjøringen. Forpliktelse om dekning for «et rimelig antall hjemreiser» ble derimot fjernet fra forskriften. I sin vurdering, presiserer Nemnda også at endringen er å forstå slik at "det ikke lenger foreligger en plikt til dekning av reiser mellom hjemlandet og Norge. Dekning av utgifter til reise kost og losji skal fortsatt gjelde for reiser i Norge."

BNL finner det positivt at allmenngjøring blir videreført, samt at forskriften fortsatt inneholder bestemmelser om dekning av reise, kost og losji. BNL ser likevel at det er behov for tiltak samt fokus på forholdene i bransjen, og skal fortsette å jobbe aktivt for at seriøse aktører ikke taper konkurranse mot useriøse bedrifter.

Oppdatert forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge trer i kraft 01.12.2018

Tariffnemndas vedtak, samt ny forskrift kan finnes her:

Ta kontakt hvis du lurer på noe: