Stort ansvar å for å skape nye bærekraftige arbeidsplasser

Nyhet, Politikk, Samferdsel

Publisert

BNL mener regjeringen mangler næringspolitiske byggherreambisjoner for hvordan investeringene i samferdsel skal styrke nasjonal konkurransekraft. Dette var hovedbudskapet under budsjetthøringen i Stortinges Transport- og kommunikasjonkomité.

Norge må bruke de store investeringene til å utvikle bærekraftige løsninger, skape nye arbeidsplasser og ny eksport.

Over 77 milliarder til infrastruktur vil kunne skape ca. 70 000 årsverk i Norge. Det er viktig at regjeringen også har fokus på hvordan det bygges. Krav til blant annet valg av digitale løsninger vil gi konkurransekraft som utvikler, styrker og effektiviserer næringen. Teknologiutvikling generelt, og digitalisering spesielt, vil kunne redusere kostnadene i byggeprosjektene med opp mot 20 prosent, men det forutsettes at det investeres i digitale prosesser og produkter. Derfor er det ikke nok med 30 millioner til bransjeprogram fordelt på alle sektorene som må ta i bruk digitale løsninger for å oppnå politiske ambisjoner nok. Det må satses vesentlig mer.

Verdien av infrastrukturinvesteringer kan ikke bare måles som verdien når veiene og jernbanen tas i bruk. Teknologiutviklingen i byggeprosessen har verdi for samfunnet. Staten må bestille slik at ny teknologi tas i bruk og spres i næringen og mellom sektorer. Det vil kunne skape eksport og arbeidsplasser etter at investeringene er gjennomført.

Det er bra at regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til forsterking av bruer på fylkesveiene. Formålet er å få ned transportkostnadene for tømmertransport.  Flaskehalser omfatter også tilførselsveier og kryssløsninger for at både tømmer og det ferdige produktet skal komme frem. Økt bruk av modulvogntog vil redusere antallet vogntog på veiene. Det er bra for miljøet og trafikksikkerheten.

Norge må forberede seg på effekten av klimaendringene. Våtere, villere og varmere vær stiller nye krav til infrastrukturen. Derfor er det bra at regjeringen foreslår 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene. Det er viktig at vann og avløp ikke glemmes i denne sammenheng. Underdimensjonering av dette vil øke skadeomfanget og hindre transport når vannet må finne seg nye veier.

BNL ber Stortinget på nytt vurdere innføring av snudd moms for byggenæringen. 5 entreprenører har i dag juridiske omtvistede beløp med offentlige byggherrer for omtrent 5 milliarder. Momsen er betalt på dette beløpet og blir "inneklemt" helt til saken er avgjort. Den økonomiske belastningen og konflikten blir dermed større enn nødvendig. I tillegg vil trolig snudd moms gjøre momssvindel vanskeligere i kontraktskjeden, noe som er bra for de seriøse bedriftene i næringen.