Dagens plan- og bygningslov har en rekke virkemidler som skal bidra til at det bygges i tråd med krav til kvalitet. Det er fra flere hold stilt spørsmål om dagens krav er gode nok, eller om det er behov for nye løsninger. Regjeringen har derfor oppnevnt et ekspertutvalg som skal se helhetlig på virkemidlene. For nærmere informasjon om bakgrunnen for utvalget, se pressemelding av 4. desember 2017.

Mandatet

Ekspertutvalget skal vurdere om dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet - dvs. enklere arbeider som er unntatt søknadsplikt som f.eks maling - bidrar til å oppfylle målsetningen om:

 • forsvarlig byggkvalitet
 • tydelig plassering av ansvar
 • kvalifiserte og seriøse aktører

Ekspertutvalget skal vurdere om ordningen med Sentral godkjenning og arbeidet med et Seriøsitetsregister bør videreføres og eventuelt forbedres, eller om det kan finnes andre løsninger som er bedre egnet. Utvalget skal i tillegg vurdere bygningsmyndighetenes rolle o andre myndigheter, som f.eks. skattemyndighetene og Arbeidstilsynet, når det gjelder innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

I tilknytning til ekspertutvalget vil det bli etablert en referansegruppe bestående av partene i bygg- og anleggsnæringen, slik at trepartssamarbeidet ivaretas på en god måte.


Utvalget ledes av professor Niels Henrik Von der Fehr, og skal levere sin innstilling i 2019.

Medlemmer i utvalget:

 1. Niels Henrik von der Fehr (utvalgsleder), Hurdal. Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo
 2. Bjørne Grimsrud, Oslo. Direktør for Styring og strategi i Statens vegvesen
 3. Venke Moe, Kristiansand. Plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune
 4. Håvard Grønstad, Oslo. Fagsjef i FG Skadeteknikk – Finans Norge Forsikringsdrift
 5. Gro Skaar Knutsen, Tromsø. Administrerende direktør for PEAB Bjørn Bygg 
 6. Ingunn Gjermundnes, Bergen. Daglig leder i Teknisk Entreprenør Vest (TEVAS)
 7. Herdis Helle, Osterøy. Advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen.
 8. Elisabeth Hofgaard Lycke, Oslo. Spesialrådgiver for kvalitet og HMS i Norconsult
 9. Lars Erik Bartnes, Oslo. HMS-direktør i Veidekke.