Nyrenovert IA-avtale

Publisert

Nina Melsom, direktør i NHO. Foto: Moment Studio.

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny IA-avtale for de neste fire årene. – Vi har nå foretatt en full renovering av IA-avtalen, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

– Det vi nå er blitt enige om er en mer bedriftsnær og tydelig avtale, sier Melsom. 

 Hun vil særlig trekke frem to områder som er tydeligere i den nye avtalen: 

  1. Den retter seg inn mot hele arbeidslivet. Tidligere hadde bare en tredel av NHO-bedriftene tilgang på virkemidlene. Nå får de resterende to tredelene også tilgang på de samme verktøyene. Det er viktig for å redusere sykefraværet ytterligere. 
  2. Vi får to hovedsatsinger i sykefraværsoppfølgingen: Forebyggende arbeidsmiljø og oppfølging av de med hyppig og langvarig sykefravær. Dette er to områder som har vært viktige for oss å få på plass. 

Konkret for bedriftene vil de merke følgende: 

  • De vil oppleve å få god tilgang på konkret kunnskap om hva de bør gjøre, i sin bransje, for å redusere sykefraværet 
  • De vil få tilgang til eksperthjelp og mulighet til kompetansetiltak ved de lange og krevende sykefraværssakene 
  • Den nye avtalen tydeliggjør at arbeidsplassen er IA-arbeidets hovedarena. Det er ledelse og tillitsvalgte som sammen skal gjøre jobben. I NHO vet vi at dette funker – bare se på hva de har fått til i industrien. 


– Det er også viktig for meg å understreke at NHO-bedriftene har jobbet godt og nådd den forrige IA-avtalens mål om redusert sykefravær. I den nye avtalen har vi et større bransjefokus, hvor de bransjene som ikke har hatt like god måloppnåelse prioriteres. 

Høyere ambisjoner 

Den nye IA-avtalen har et ambisiøst mål om en nedgang i sykefraværet på nasjonalt nivå med 10 prosent de neste fire årene. Det er på toppen av den nedgangen vi allerede har hatt.  

NHO-bedriftene har gjennomgående jobbet godt og faktisk nådd de forrige IA-målene. I disse bransjene vil det være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet, og rette innsatsen inn mot forebyggende arbeidsmiljø og redusert frafall. Det krever kontinuerlig innsats. 

Det er de lange sykefraværene, og de hyppig gjentagende sykefraværene, som er mest utfordrende for NHO-bedriftene. Derfor har denne avtalen kraftfulle virkemidler for å ta tak i nettopp slike sykefravær. 

  • Et stort forsøk med kompetansepåfyll for sykemeldte som uansett ikke skal tilbake til sin egen jobb 
  • Et nytt tilskudd om eksperthjelp skal sikre at bedriftene får kvalifisert bistand til å komme videre i vanskelige situasjoner 

Arbeidslivssentrene beholdes slik de er i dag, men skal rette sin rettes inn mot avtalens to innsatsområder; forebyggende arbeidsmiljø og oppfølging av de med hyppig og langvarig sykefravær. 

Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær. NHO oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Dette har alle bedrifter full mulighet til å gjøre.  

Sykelønn 

Sykelønnsordningen har ikke vært en del av forhandlingene, men avtalen åpner for at partene kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn. 

– Dette har vært viktig for oss å få på plass. Vi vet at spørsmålet opptar mange av våre medlemmer, særlig de små og mellomstore bedriftene, sier Nina Melsom.

NHO er også opptatt av at eventuelle endringer må være gjennomtenkt og omforent, og utformingen må være lik for alle arbeidstakergrupper.

Regjeringens pressemelding