Disse nye innleiereglene gjelder fra 2019

Publisert

datamaskin og briller

Illustrajsonsbilde:Unsplash.

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for ansettelser og innleie av arbeidskraft. Disse trer i kraft fra 1. januar 2019. BNL gir deg oversikten her.

Kort oppsummert innebærer de viktigste endringene følgende:  

  • En presisering av hva som er fast ansettelse – § 14-9 (1)
  • Regulering av arbeidstid – § 14-6 (1) bokstav j
  • Kun bedrifter bundet av landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale med de tillitsvalgte om utvidet innleie av arbeidskraft - § 14-12 (2)

Nærmere om endringene:

Presisering av hva som er fast ansettelse - § 14-9 (2):

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) vil etter lovendringen lyde som følger:

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder og at arbeidstakeren sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Hensikten med denne presiseringen av begrepet "fast ansettelse" er å skape større forutsigbarhet og klarere rammer. Presiseringen bygger på gjeldende rett og vil gjelde for alle faste ansettelsesforhold. Vilkåret om at arbeidstaker skal ha forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang, innebærer at det må være avtalt et konkret arbeidsomfang, typisk en stillingsandel eller stillingsprosent. Arbeidsomfanget må være reelt i den forstand at det er i samsvar med, og ikke lavere enn, det omfanget arbeidsgiver på ansettelsestidspunktet planlegger å benytte arbeidstaker. Endringen innebærer at avtaleformen "fast ansatt uten garantilønn", ikke vil kunne videreføres uten å komme i strid med den nye regelen.

Regulering av arbeidstid – krav til innhold i skriftlig arbeidsavtalen

Arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) j) om minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen, vil etter lovendringen lyde som følger:

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

j) Lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Hensikten med lovendringen er å tydeliggjøre plikten til informasjon om arbeidstid i de tilfellene arbeidet skal utføres periodevis. Lovendringene er ment å utelukke at arbeidstaker må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb.

Med "periodevis" siktes det til perioder der arbeid eksempelvis skal utføres i enkelte "bolker" i løpet av året, og/eller der det skal arbeides på uregelmessige, spredte dager og tidspunkter. Endringene skal sikre forutsigbarhet for arbeidstiden, og dermed når arbeidsplikten inntrer, også i de tilfellene der arbeidet utføres periodevis. Departementet presiserer at det er særlig viktig med forutsigbarhet i deltidstilfellene, fordi arbeidstaker må ha mulighet til å inngå andre arbeidsavtaler for å oppnå tilfredsstillende inntekt.

Arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres, det vil si når arbeidstakeren har rett og plikt til å arbeide. Slik informasjon vil kunne gis gjennom en konkret angivelse i avtalen av de tidspunkter arbeidet skal utføres, eventuelt gjennom informasjon om og henvisning til en arbeidsplan.

Kravet om at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om utvidet innleie

Etter dagens regelverk kan innleie fra bemanningsforetak skje i to tilfeller, jf. § 14-12:

  • I samme utstrekning det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 (1) bokstav a til e. I disse tilfellene er det ikke krav om at bedriften er tariffbundet.
  • I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om innleie, utover midlertidigtilfellene, jf § 14-12 (2).

Dagens lovtekst inneholder ikke nærmere krav til hva slags tariffavtale som må foreligge. Etter lovendringen vil kun virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, ha adgang til å inngå avtale om utvidet innleie med de tillitsvalgte. Dette innebærer i praksis at virksomheten må være bundet av en av de større tariffavtalene (for eksempel en av BNLs avtaler). Det er dermed ikke lenger tilstrekkelig at bedriften er bundet av en såkalt "hustariffavtale". Lovendringen er ikke begrenset til bygg- og anleggsnæringen, men vil gjelde for alle virksomheter.

Arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) om innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), vil etter lovendringen lyde som følger:

I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten og bemanningsforetaket skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at innleiebedriften er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum.

Annet

Stortinget har vedtatt at effekten av endringene skal evalueres for å kartlegge konsekvensene for små og mellomstore bedrifter.

Det er også vedtatt nødvendig endring i § 18-6 om pålegg og andre enkeltvedtak, for å sikre at Arbeidstilsynet kan gi pålegg og fatte enkeltvedtak for manglende overholdelse av de nye reglene.

Det er for øvrig ikke vedtatt endringer i reglene for innleie mellom produksjonsbedrifter, det vil bedrifter som ikke har til formål å drive utleie, jf. arbeidsmiljøloven § 14-13.

Innleie fra bemanningsforetak er fortsatt tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 (1) bokstav a til e.

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2019. Når det gjelder konkrete innleieforhold som allerede eksisterer ved ikrafttredelsen, gis endringen i § 14-12 annet ledd virkning fra 1. juli 2019.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: