Ny rapport viser store lekkasjer av klimagassen HFK

Publisert

Rannveig R. Landet, dir. energi og miljø. Foto: Moment studio

Rannveig R. Landet, dir. energi og miljø. Foto: Moment studio.

-Rapporten peker på dårlig vedlikehold, manglende kontroll med lekkasjer og ulovlige utslipp når anleggene skrotes, som årsaker, sier leder av NHP-nettverket Rannveig R Landet i BNL.

HFK-gasser sto i 2016 for 2,6 % av Norges totale klimagassutslipp. Omkring en fjerdedel av disse utslippene stammer fra kuldeanlegg og varmepumper i norske bygg.

Ny rapport
NHP-nettverket er et samarbeid mellom byggenæringen og avfallsbransjen som arbeider for forsvarlig håndtering av byggavfall. Sammen med VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, har NHP-nettverket fått utarbeidet en uavhengig rapport, ”Utredning av fluorholdige gasser i næringsbygg”. -HFK er fluorholdige gasser og brukes som kuldemedier i kjøle- og fryseanlegg, luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper i næringsbygg og privatboliger, sier Stig Rath, fagdirektør i VKE. 

– Gassene er både miljøfarlige og sterke klimagasser og bransjen har hatt mistanke om at mye HFK kan være på avveie.

Rapporten har fokus på kuldeanlegg og varmepumper i næringsbygg. Disse består av kontor- og forretningsbygg, samferdsels- og kommunikasjonsbygg, hotell- og restaurantbygg, kultur- og forskningsbygg, helsebygg, fengsels- og beredskapsbygg.

Mengden HFK-gasser i næringsbygg er kartlagt, det er undersøkt hvor mye som forsvinner i lekkasjer og under reparasjoner, og hva som skjer ved skroting av anlegg. Rapporten har også sett på hvordan en lovregulert nedfasing av HFK-gass vil påvirke utslippene, samt tiltak for å øke returen av brukt HFK til avfallsmottak.
Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet, COWI AS, og har bestått av studier, intervjuer og spørreundersøkelser mot kuldeentreprenører, montører og anleggseiere.

Eiernes ansvar
Sett i forhold til de totale utslipp av den klimaskadelige gassen HFK i Norge, ble mindre enn 5 % samlet inn og levert til godkjent mottak for destruksjon i perioden 1991 – 2016. Dette betyr at 95 % av HFK-utslippene i Norge er knyttet til lekkasjer under drift og ved skroting av kulde- og varmepumpeanlegg.

Rapporten peker på at det er et stort behov for å øke kunnskapsnivået og rutiner knyttet til installasjon, drift, vedlikehold og skroting av anlegg. De juridisk ansvarlige for kuldeanleggene i næringsbygg, eierne, har ikke tilstrekkelig med kunnskap om lover og regler. Det er eierne som er ansvarlige for at forebyggende vedlikehold utføres, og for at utdaterte anlegg skrotes på lovlig vis.

Rapportens forslag til tiltak
Den største andelen av HFK-utslipp stammer fra lekkasjer under drift i anleggenes levetid, og resten forsvinner under skroting av anlegg. Ved siden av å øke informasjon til anleggseiere, sier rapporten at er det viktig at myndighetene følger opp med mer tilsyn på at regelverk etterleves.