Lerum brygge som materialbank

Lerum konserves syltetøyfabrikk i Sogndal skal rives. Foto: Rannveig R. Landet

Lerum konserves syltetøyfabrikk i Sogndal skal rives. Foto: Rannveig R. Landet.

Renovasjonsselskapet SIMAS Næring AS i Sogn har satt i gang et pilotprosjekt sammen med en rekke deltakere fra byggenæringen, lokale myndigheter og kunnskapsmiljøer.

Lerum konserves syltetøyfabrikk i Sogndal skal rives. SIMAS Næring ønsker å bruke om igjen og/eller gjenvinne store deler av fabrikken ved oppbygging av en ny Miljøstasjon i Kaupanger.

Det er Veidekke som er utførende entreprenør i prosjektet mens rådgiver og arkitekt er hhv Norconsult og Arkitektkontoret 4B. Prosjektet blir en selvstendig pilot i Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, NHP4.

Hensikten med piloten er å bidra aktivt i arbeidet med å heve kunnskapsnivået om ombruk og gjenvinning av bygg, tilrettelegge for en sirkulær økonomi samt å skaffe arbeidsplasser i regionen. Alle de tre hovedmålene i NHP4 vil bli vektlagt:

1  Farlig avfall -vurdere forsvarlig håndtering og levering til godkjent mottak
2  Materialgjenvinning
3  Avfallsreduksjon

25. april arrangerte prosjektet en workshop på Fosshaugane Campus i Sogndal. Her deltok foruten SIMAS, Veidekke, Norconsult, Arkitektkontoret 4B også representanter fra Sogndal og Luster kommuner, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane samt gruppeleder Eirik Wærner (RIF/Multiconsult) og nettverksleder Rannveig Ravnanger Landet (BNL) fra NHP-nettverket. Andre deltakere i prosjektet er, Høgskulen på Vestlandet og Lerum Brygge AS.

Work shopen ble en fin start der alle bidro med innspill. Til grunn lå materiallister og rapporter for fabrikken som skal rives og arealplaner for området der det skal bygges ny miljøstasjon. NHP-nettverket ser fram til videre samarbeid om piloten og ønsker SIMAS og alle samarbeidspartnerne lykke til med jobben.