Lærlingenes forsikringsdekning: Hva gjelder?

Publisert

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Unsplash.

BNL får ofte henvendelser fra bedrifter om regelverket knyttet til arbeidsgivers ansvar når det gjelder lærlinger og forsikringsdekning.

Det blir fra tid til annen reist spørsmål om lærebedriftenes ansvar i forhold til å påse at lærlingene er omfattet av den samme obligatoriske yrkesskadeforsikringsordningen som bedriftens øvrige arbeidstakere.Selv om lærlingene etter opplæringslova regnes som " elever " og dermed skal være omfattet av den pliktige ulykkesforsikringen som kommunen og fylkeskommunen plikter å tegne, fastslår samme lov at lærlingene også er å betrakte som " arbeidstakere " i den bedriften de har inngått midlertidig arbeidsavtale med og er utplassert i. Loven fastslår videre at dette medfører at lærlingene har de samme rettigheter og plikter etter lov og tariffavtale som bedriftens øvrige ansatte.Lærebedriftene kan etter dette ikke legge til grunn at lærlingene gjennom kommunens eller fylkeskommunens ulykkesforsikringsdekning allerede er tilstrekkelig dekket mot yrkesskade de måtte pådra seg i egenskap av arbeidstaker i arbeidsgivers tjeneste, men må påse at lærlingene i likhet andre arbeidstakere i bedriften medregnes i oppgaven til yrkesskadeforsikringsselskapet når polise tegnes.Normalt tegnes yrkesskadeforsikring samlet for alle arbeidstakere i en bedrift og uten angivelse av arbeidstakernes navn. Når en slik forsikring er tegnet vil alle som er arbeidstakere i lovens forstand, herunder lærlingene, være dekket av forsikringen.For utplasseringselever fra vg1 og vg 2 vil det forholde seg som på samme måte som for lærlingene, disse vil på samme måte måtte ansees som arbeidstakere i bedriften når de ikke følger undervisningen på skolen, men deres tilstedeværelse i bedriften vil ha mindre omfang. Hvordan dette skal tarifferes i forhold til beregning av forsikringspremie bør man i tilfelle ta opp med forsikringsselskapet.