Byggenæringens Landsforening

Innhold

Statbudsjetthøring i Finanskomiteen

- Statlige investeringer må øke konkurransekraften, utvikle bærekraftige løsninger, skape nye arbeidsplasser og utvikle eksport, sier BNLs adm. dir Jon Sandnes i høring i Stortingets finanskomité

Offentlige investeringer må skape nye bærekraftige arbeidsplasser

  • Statlige investeringer må øke konkurransekraften, utvikle bærekraftige løsninger, skape nye arbeidsplasser og utvikle eksport.
  • Staten må ha tydeligere næringspolitiske ambisjoner når de er byggherre.
  • Arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet må fortsette.

Regjeringen følger opp de høye ambisjonene i NTP, BNL mener imidlertid regjeringen mangler næringspolitiske byggherreambisjoner for hvordan investeringene skal styrke nasjonal konkurransekraft. Norge må bruke de store investeringene til å utvikle bærekraftige løsninger, skape nye arbeidsplasser og ny eksport.

Over 77 milliarder til infrastruktur vil kunne skape ca. 70 000 årsverk i Norge. Det er viktig at regjeringen også har fokus på hvordan det bygges. Krav til blant annet valg av digitale løsninger vil gi konkurransekraft som utvikler, styrker og effektiviserer næringen. Teknologiutvikling generelt, og digitalisering spesielt, vil kunne redusere kostnadene i byggeprosjektene med opp mot 20 prosent, men det forutsettes at det investeres i digitale prosesser og produkter. Derfor er ikke 30 millioner til bransjeprogram fordelt på alle sektorene som må ta i bruk digitale løsninger for å oppnå politiske ambisjoner.

Verdien av infrastrukturinvesteringer kan ikke bare måles som verdien når veiene og jernbanen tas i bruk. Teknologiutviklingen i byggeprosessen har verdi for samfunnet. Staten må bestille slik at ny teknologi tas i bruk og spres i næringen og mellom sektorer. Det vil kunne skape eksport og arbeidsplasser etter at investeringene er gjennomført.

Øke verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital fra 20 til 25 prosent og redusere selskapsskatt ytterligere fra 23 til 22 prosent vil dempe skattetrykket for bedriftene. Forslagene vil gjøre det lettere å skape arbeidsplasser over hele landet. 1 av 4 bedrifter i byggenæringen går i minus eller omtrent i null, og vil i liten grad ha nytte av redusert selskapsskatt. For disse bedriftene vil en tydelig byggherrestrategi som setter krav til seriøsitet, miljø og kompetanse i offentlige anskaffelser gjøre markedet mer forutsigbart og tryggere. Staten kjøper hvert år varer og tjenester fra byggenæringen for over 150 milliarder. Det må bidra til robuste arbeidsplasser for fremtiden.

Arbeidet for et seriøst arbeidsliv må styrkes. Oppslutningen om velferdsstaten og konkurransevilkårene for de seriøse bedriftene må sikres.  Det er positivt at regjeringen øker bevilgningene med 20 millioner til Sentrene mot arbeidsmarkedskriminalitet. BNL mener arbeidet må intensiveres og bli bredere. Bevilgningene må brukes til å styrke sentrenes målrettede arbeid mot kriminelle i næringslivet og skape tettere koordinering, spesielt mellom politiet og de andre etatene.