Arbeidstilsynets prioriteringer for industrien

Nyhet, HMS

Publisert

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde.

Arbeidstilsynet har en nasjonal satsing i industrinæringen, og dette er en av næringene der Arbeidstilsynet vil sette inn mest ressurser i 2018 og 2019.

Arbeidstilsynet har valgt å gå bredt ut i industrinæringen. Det er ulike aktiviteter som dominerer i ulike deler av Norge. Dette innebærer at regionene i Arbeidstilsynet vil ha ulike typer satsinger avhengig av hvordan næringen er representert i aktuell region. Det skal gjennomføres både tilsyn og ulike former for veiledningsaktiviteter for å bidra til å bedre arbeidsmiljøet i industrinæringen. De fleste tilsynene vil være meldt bedriften på forhånd, men vi vil også gjennomføre noen uanmeldte aksjoner.

De vil ha fokus på følgende næringer innen industrien som kan være relevante for byggevareindustrien:

  • Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer.
  • Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
  • Produksjon av gummi- og plastprodukter
  • Produksjon av sement, kalk, gips og produkter av betong, sement og gips
  • Produksjon av møbler 
  • Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

I tillegg vil Arbeidstilsynet også gjennomføre tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot bemanningsforetak hvor innleide arbeidstakeres arbeidsforhold følges opp.