Byggenæringens Landsforening

Innhold

Endringer i regelverk og satser 2019

Lover og regler

Publisert

Her finner du en oversikt over endringer som gjelder fra 1. januar 2019. Enkelte av endringene er ikke endelig vedtatt. Vi tar derfor forbehold om myndighetenes godkjenning.

Alderspensjon

Fra 1. januar 2019 endres reglene om skjermtillegg til å også gjelde for alderspensjon for tidligere uføretrygdede født i 1952 og 1953. Tidligere har tillegget kun gjeldt for tidligere uføretrygdede født i perioden 1944-1951. Tillegget gis til uføretrygdede som går over fra uføretrygd til alderspensjon ved 67 år, og gir en delvis skjerming mot levealdersjusteringen av alderspensjonen.

Dagpenger

Dagpenger for permitterte

  • Antall lønnspliktdager under permittering for arbeidsgiver øker fra ti til femten dager. Endringen gjelder for nye tilfeller, det vil si nye permitteringer som iverksettes 1. januar 2019 eller senere. 
  • Perioden for arbeidsgivers fritak for lønnsplikt og den tilsvarende perioden for dagpenger under permittering reduseres fra 49 til 26 uker. Endringen gjelder for nye tilfeller, det vil si nye permitteringer som iverksettes 1. januar 2019 eller senere.

Beregning av dagpengegrunnlaget

  • Inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp regnes ikke med i dagpengegrunnlaget. Hvis dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra gjennomsnittlig brutto inntekt i de 3 siste avsluttede kalenderårene, gjelder i dag begrensningen på 6 ganger grunnbeløpet dette gjennomsnittet.

    Fra årsskiftet endres dette slik at inntekten for hvert av de 3 kalenderårene avkortes mot gjennomsnittlig 6 ganger grunnbeløpet for hvert enkelt kalenderår. Endringen gjelder for nye dagpengevedtak og ved reberegning ved gjenopptak som blir innvilget med virkning fra 1. januar 2019 eller senere.

Oversikt over alle satser 2019
Her finner du oversikt over satser for ytelser og stønader som blir forvaltet av Arbeids- og velferdsetaten, samt oversikt over grunnbeløpet i folketrygden fra 1967 og frem til i dag. Les mer.