Statsbusjett 2018: Næringsvennlig skatteopplegg – fjerner maskinskatten

Bilde av en vinkelsliper

Illustrasjonsbilde.

Næringslivet har fått gjennomslag og regjeringen foreslår å fase ut eiendomsskatten på verker og bruk. – Dette har vi sammen med NHO kjempet for lenge og vil være et viktig tiltak for å bedre rammevilkårene for hjørnestensbedrifter i distriktene, sier Jon Sandnes i BNL.

For bedriftene har skatten på verker og bruk ofte virket tilfeldig og det har vært mange runder i rettsapparatet om verdifastsettingen. Endringene foreslås effekt fra 2019 med en overgangsordning til og med 2023.

– Regjeringens forslag vil øke investeringsmulighetene til produksjonsbedriftene, dette vil skape nye arbeidsplasser og sikre eksisterende.

Regjeringen vil samtidig reduserer kommunenes mulighet til å oppjustere eiendomsskatten fra 2 til 1 promille hvert år. – Det kan hindre at reduksjonen i skatten på verker og bruk tas inn igjen ved å heve satsene for bolig og eiendom, sier Sandnes.

Mange av de berørte bedriftene, spesielt innenfor Treindustrien, opplever en svært uheldig konkurransevridning fordi norsk industri ikke får tillatelse til å kjøre med modulvogntog fra produksjonssted inn til riksvegnettet og derfra til kunder. Bedriftene taper derfor i konkurransen mot utenlandske aktører som kjører fra eksempelvis produksjonssteder i Sverige og direkte til markedet og kunden i Norge. Det er en stor fare for at investeringer nå vris til utlandet på bekostning av industriell vekst i Norge. 

– Utfasing av skatten på verker å bruk vil være en kjærkommen og nødvendig håndsrekning til disse bedriftene, sier Sandnes.

Regjeringen foreslår å innføre en verdirabatt på aksjer på 20 prosent fra og med 2018. Dette innebærer at det bare skal betales formuesskatt på 80 prosent av verdien på aksjer og eiendeler i bedrifter. –  Det er viktig at alle formuesobjekter skattes likt. Det er bra at regjeringen følger opp skatteforliket og gjennomfører dette, sier Sandnes.

Selskapsskatten og personskatten reduseres fra 24 til 23 prosent i forslaget til statsbudsjettet for 2018.