Statistikk og marked

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring og Norges nest største fastlandsnæring. Her finner du oversikt over relevant statistikk og prognoser for byggenæringen.

piler.jpg

Nøkkeltall for byggenæringen

  • 57 231 bedrifter
  • 234788  ansatte 
  • Omsetning: 521,8 milliarder (Strukturstatistikk 2016 SSB)

Prognoser

Prognosesenteret utarbeider hvert år prognoser for BNLs medlemsbedrifter. Nye prognose blir lagt ut her to ganger i året.

Siste prognoserapport er fra november 2017. Se lenke til høyre.

KONTAKT

Jomar Talsnes Heggdal

Fagsjef - næringspolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   901 73 541

  E-post:  


Byggenæringens Fremtidsbarometer

Det er høy aktivitet og vekst i byggenæringen. Årets konjunkturbarometer fra BNL viser at bedriftene er mer positive i år enn i fjor og flere skal ansette. Den store utfordringen er å få tak i kvalifiserte arbeidstakere.

Hovedbildet for bedriftene i undersøkelsen er at byggenæringen går godt, og de forventer overskudd i 2017. Forskjellene mellom de ulike bransjene og geografi er mindre i år enn tidligere. Fortsatt er det kystfylkene generelt og Rogaland spesielt som skiller seg negativt ut på de fleste målene. Innlandsfylkene ser ut til å stabilisere seg etter et lite comeback i 2015, mens Telemark ikke har fortsatt det som kunne se ut som en negativ trend siste årene.

Det er en markant vekst i bedrifter som tror at 2017 blir bedre enn året før. For første gang siden 2013 er det nå flere som tror det blir bedre enn som tror på en uendret markedssituasjon. Bedrifter som svarer at de forventer et dårligere år enn året før er også lavt sammenlignet med tidligere år, bare i perioden 2011-2013 var det færre. Troen på Norges økonomi har styrket seg siden samme tid i 2016, fra det laveste nivået målt, forventer nesten halvparten av bedriftene at Norges økonomi blir bedre fremover.

Litt færre forventer underskudd
Marginene er gjennomgående små i byggenæringen. Dette kan skyldes at næringen har store svingninger i aktiviteten, og det gir det bedriftene lite rom for å bygge seg opp nødvendig egenkapital. Dette bekrefter også denne undersøkelsen. Det er imidlertid flere bedrifter som forventer et resultat med overskudd mellom 3 og 6 prosent i 2017 enn 2016, og litt færre som forventer å gå med underskudd.

 

4 av ti skal ansette
Det har i hovedsak vært et stabilt godt marked de siste årene og det kan være at bedriftene nå føler seg trygge til å øke bemanningen igjen. Aldri tidligere i våre undersøkelser har i hvert fall flere bedrifter svart at de planlegger å ansette. Over 40 prosent av bedriftene skal ansette, mens under 10 prosent svarer de har planer om å nedbemanne første halvår 2017. Det er flere som har planer om å ansette enn som skal beholde bemanningen uendret.

Fagarbeidere er etterspurt
36 prosent av bedriftene svarer at de sliter med å få tak i fagarbeidere. Næringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. FAFO har anslått et behov på 7 - 8000 nye fagarbeidere per år frem til 2030. Rekruttering er svært viktig for å sikre etterveksten av fagarbeidere og lærlinger.

Digitaliseringsinteressen på vei opp
I årets undersøkelse har vi også spurt om hvilken kompetanse bedriftene ser for seg de vil ha større behov for i løpet av de neste fem årene. Svarene kan tyde på at næringen er i ferd med å modnes når det gjelder ønsket om å ta i bruk digitale verktøy. Hele 34 prosent mener BIM kompetanse vil være viktig, og 38 prosent tror de vil ha behov for annen digital kompetanse. Mange etterspør også salg og markedsføringskompetanse.

Pris er fortsatt styrende
Det er, ifølge bedriftene, det offentlige som oftest etterspør med pris som eneste kriterium i anbudet. Her er det liten endring fra i fjor. Private kunder er flinkere enn det offentlige til å etterspørre andre kriterier enn pris. Spesielt innenfor næringsbygg ser vi en trend til at kundene krever mer av leverandørene. Det vil være avgjørende at byggenæringen får krevende kunder for å sikre kvalitet i det som samfunnet investerer også fremover. Det vil være helt avgjørende fremover at det offentlige stiller krav til fagarbeidere og lærlinger for å sikre at vi kan videreføre kompetansen fremover.

KONTAKT

Jomar Talsnes Heggdal

Fagsjef - næringspolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   901 73 541

  E-post:  


Arbeidsledighet

Byggenæringen er en svært konjunkturutsatt næring og arbeidsledigheten svinger svært mye gjennom året. Her finner du oppdatert statistikk fra NAV om arbeidsledigheten innen byggenæringen og industrien. Statistikken oppdateres hver måned.

SSB publiserer hver måned en arbeidskraftsundersøkelse- AKU. Det er en utvalgsundersøkelse som måler potensiell arbeidskraft. Den tar i større grad enn NAVs tall inn folk som er undersysselsatt og som går i mindre stillinger enn ønskerlig.

 


Bransjestatistikk

Norsk Trevare
Boligprodusentenes Forening
Byggevareindustriens forening
KONTAKT
jomartalsnesheggdal.jpg

Jomar Talsnes Heggdal

Fagsjef - næringspolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   901 73 541

  E-post: