Den yrkesfaglige tilbudsstrukturen på høring

Publisert: 19.05.2017 Endret: 19.05.2017

Endring i tilbudsstrukturen må omfatte veksling, nye fag og regionale/ nasjonale kompetansesentre for mindre lærefag, mener BNL.

lærling_blikkenslager.jpg

Regjeringens forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er nå på høring. BNL mener at det er bra at arbeidslivets behov skal være det utslagsgivende. Det betyr at bygg og anlegg må få innført veksling, byggmontasjefaget må godkjennes og det må etableres regionale/nasjonale kompetansesentre for mindre lærefag. Hvis ikke dette kommer på plass vil ikke den nye tilbudsstrukturen dekke det behov byggenæringen har for utdannet fagkompetanse.

Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene innenfor yrkesfag, Vg2-tilbudene, lærefag og yrkeskompetansefagene som blir tilbudt elever som velger fagutdanning.

BNL er fornøyd med at det foreslås at det skal være arbeidslivets behov som skal legges til grunn for tilbudene i den nye strukturen, men for å dekke bygge- og anleggsnæringen behov må vi ha vekslingsmodell.

BNL mener at det er behov for en dynamisk struktur, og et nytt byggmontasjefag må bli godkjent. Det vil også være viktige med regionale/nasjonale kompetansesentre for mindre lærefag slik at de får reelle tilbud, som de ikke får i dag. Vi må ivareta de klassiske håndverksfagene og vi må utvikle fagene slik at de ivaretar fortidens og fremtidens kompetansebehov, i tråd med utviklingen i byggenæringen og samfunnet.

Veksling i utdanningen
Veksling skjer best gjennom et samspill mellom de to læringsarenaene; skole og bedrift. Dette er den beste måten å utdanne dyktige og selvstendige fagarbeidere på, særlig innenfor byggfagene og anleggsgartnerfaget. BNL viser til gode erfaringer og positive resultater med vekslingsforsøkene som har vært utført hittil i flere fylker.

Byggmontasje
Bygging med store prefabrikkerte konstruksjonsdeler av betong, stål, og tre har vært i betydelig vekst de siste tiårene. Mye av byggingen flyttes fra byggeplass til haller og verksteder, og monteres deretter på byggeplass. Det er særdeles viktig at denne gruppen medarbeidere på byggeplassene er meget kompetente. Da er løsningen nytt lærefag; byggmontasjefaget. Etablering av et byggmontasjefag vil også gi de medarbeiderne som arbeider allerede i dag en mulighet til å ta praksiskandidateksamen. Da får den enkelte en formell utdanning, og bedriftene får styrket sin totale kompetanse.

Regionale/nasjonale kompetansesentre
I bygg- og anleggsteknikk er det få store fag og mange små. BNL frykter at de små fagene vil forsvinne dersom de ikke tas vare på og gis et tilbud gjennom slike kompetansesentre. Vi må samle kompetansen et sted eller færre steder for å utvikle og bevare kompetansen, og for å sikre elevgrunnlaget. Kompetansesentre må være en del av en ny tilbudsstruktur.

Høringsfristen er 4. september, og BNL og bransjene er godt i gang med å utarbeide et høringssvar.