Elektroniske oversiktslister – krav i byggherreforskriften fra 1.juli 2017

Publisert: 20.06.2017 Endret: 20.06.2017

Fra 1. juli gjelder et nytt krav om at oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser skal føres elektronisk.

heisekranogsol.png

Byggherrens ansvar

Det er byggherrens ansvar som ledd i koordineringen av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen å se til at det er slike lister på egen bygge-/anleggsplass. Listene skal være oppdatert daglig og skal inneholde følgende informasjon: navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen, navn på byggherren, navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten, organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter og navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Det har også tidligere vært krav i byggherreforskriften om at det skal være oversiktslister ved alle bygge- og anleggsplasser. For å lette tilsynenes kontrollarbeid bestemte regjeringen som ledd i sin strategi mot arbeidslivskriminalitet, et krav om slike lister skal være elektroniske. 

Det nye er derfor at listene skal være elektroniske og HMS-kort nummer skal påføres.

Vær oppmerksom på at ved elektronisk lesing av HMS-kortet vil det være arbeidsgiver som registreres. Ved innleie av arbeidskraft blir ikke innleiebedriften registrert, men den innleide arbeidstakers  arbeidsgiver, nemlig utleiebedriften. Pass derfor på å ha oversikt også over innleie-bedriftene.
BNL har bedt Arbeidstilsynet om at registrering av innleiebedrift endres til registrering av arbeidsgiver som er utleievirksomhet.

Når gjelder Byggherreforskriften
Byggherreforskriften gjelder IKKE i forbrukerforhold.  I alle andre forhold, hvor man arbeider for et firma (organisasjonsnummer) gjelder Byggherreforskriften med §15 om elektroniske oversiktslister. Dette gjelder også ved bygging i egenregi (bedriften er profesjonell) og for borettslag/sameier som byggherrer. Ved oppdrag for en forbruker som oppfører sin egen bolig er det ikke krav om oversiktslister. Hvis en forbruker handler i næring, og for eksempel skal videreselge en eller flere boligenheter gjelder byggherreforskriften fullt ut.

Tilsyn – veiledning.
Elektronisk føring kan tolkes vidt, fra excel ark til ulike elektroniske systemer. Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at listene er elektroniske, og at de enkelt kan få tilgang på listen på byggeplass – f.eks. via nettbrett, PC eller telefon. Det er ikke krav om at byggherren skal skrive ut listen ved tilsyn. Arbeidstilsynet vil benytte den første tiden etter ikrafttreden til å veilede om bestemmelsen.

Ulike systemer for listeføringen
Det finnes flere leverandører av systemer for elektronisk registrering av oversiktslister der man bl.a. kan bruke HMS-kortet for lesing av listene. Flere av BNLs bransjer har inngått avtaler med leverandører slik at medlemsbedriftene ikke trenger å lete etter leverandør. Dette gjelder i første rekke bl.a. Byggmesterforbundet som har inngått avtale med Proresult og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (nyhetsbrev 05.05.17). EBA anbefaler f.eks. sine medlemmer å bruke digitale systemer for blant annet enkelt å kunne avdekke gyldigheten av HMS-kortet. Les mer her

Kravet om elektroniske oversiktslister gir en god mulighet for effektivisering av informasjon.

Det finnes mange ulike leverandører av slike systemer, for eksempel: Omega (HMSREG), Tidsbanken, Proresult, Infobric, Smartdoc og Infotech m.fl.  

Ved eventuell inngåelse av avtale med systemleverandør, må det vurderes om man må inngå en databehandleravtale med leverandøren – ref personopplysningsloven.

Dersom du har spørsmål om elektronisk føring av oversiktslister kan du henvende deg til din bransjeorganisasjon eller ta kontakt med BNL ved Siri Møllerud, siri.mollerud@bnl.no.

 

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen, ber vi om å få tilbakemeldinger slik at vi kan ta opp eventuelle tilfeller Arbeidstilsynet.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider 

KONTAKT