Ber om innspill til digitalt veikart

Publisert: 01.03.2017 Endret: 01.03.2017

Byggenæringens Landsforening sender i dag ut forslag til Digitalt Veikart for BAE-næringen og ber om innspill til arbeidet.

JonSandnes_shv_standard.jpg

– Hensikten med veikartet er å ivareta en hel næring på et overordnet nivå. Det angir hvilke mål som bør settes for næringen og hva som bør gjøres for å nå disse målene. Anbefalingen er underbygget av konkrete tiltak for næringen som helhet, ikke til enkelte sektorer eller organisasjoner, sier Jon Sandnes.

Sandnes mener noe av det viktigste BAE-næringen må gjøre er å digitalisere sammen.

– Det finnes i dag en rekke digitale initiativer i form av verktøy- og utviklingsprosjekter. Det digitaliseres i mange bedrifter og bransjer, både i offentlig og privat sektor, men i for stor grad digitaliseres det hver for seg. Vi må digitalisere sammen for å ta ut det store effektiviseringspotensialet, sier han.

BNL tok initiativet for å samle felles interesser i digitaliseringen av BAE-næringen. Det ble etablert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som tok ansvaret for å utarbeide dette forslaget til digitale veikartet som nå blir sendt ut på en innspillsrunde.

– Rapporten er generelt rettet mot beslutningstakere i BAE-næringen, både i offentlig og privat sektor. Den rettes spesielt mot beslutningstakere innenfor de deler av næringen som vurderes å ha størst påvirkningsmulighet når det gjelder digitalisering; byggherrer/byggeiere, vareeiere, offentlige myndigheter og næringens interesseorganisasjoner sier Sandnes.

BNL ber spesielt om tilbakemelding på:

  • Hovedelementene i det digitale veikartet - Visjon, mål og forutsetninger for å nå målene
  • Forslag til produkter som må etterspørres (Digital byggeplass og Digital tvilling)
  • Forslag til muliggjørere og tiltak innenfor disse områdene
  • Er det viktige eksempler på nytte og gevinster som bør trekkes fram?
  • Er det utfordringer innenfor din sektor/bedrift som bør adresseres?
  • Forslag til særlig viktige og konkrete tiltak til arbeidet med en handlingsplan
  • Innspill på hvordan vi best sikrere videre fremdrift og eierskap

 

– Vi håper at arbeidet kan gi bred tilslutning og engasjement. Frist for tilbakemelding er 24. mars, avslutter Sandnes.

 

Innspill skal sendes til firmapost@bnl.no

Digitalt veikart

Innspillsrunde - frist 24. mars

Send innspill til firmapost@bnl.no