Søk


BNL

BNL-innspill til Klimameldingen

BNL har en markert satsing på energieffektivisering i eksisterende bygg. På denne bakgrunn har BNL sendt innspill til Miljøverndepartementets arbeid med Klimameldingen.

BNL viser til regjeringens arbeid med oppfølging av Klimakur 2020 og den varslede klimameldingen som skal komme til høsten. Byggenæringens Landsforening, BNL ber om at energieffektivisering av eksisterende bygg vektlegges sterkt i arbeidet.

BNLs brev til Miljøverndepartementet.

Byggenæringens Landsforening,  Middelthunsgate 27, Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo.
Tel: 2308 7500 Epost: firmapost@bnl.no