Lønnsstatistikk

Statistikk er en viktig informasjonsgrunnlag. Her finner du mer informasjon om NHOs funksjonærstatistikk, Teknisk beregningsutvalg (TBU) og Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet.

penger.jpg

Hvilke lønnssatser gjelder?

Satser per 24.04.2017 gjeldende Byggfagsoverenskomsten:

Fagarbeider kr 197,90
Uten fagbrev med minst 1 år erfaring kr 185,50
Uten fagbrev kr 177,80
Unge arbeidstakere under 18 år kr. 119,30

Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsbetaling på 39 500 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 1 100 kroner, eller 2,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Statistisk sentralbyrå - Lønnsstatistikk
Området dekker lønnsstatistikk, kvartalsvise lønnsindekser, lønnssummer fra Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister, arbeidskraftskostnader og indekser over kvartalsvise arbeidskraftskostnader.

Statistikken utarbeides årlig og bygger på utvalgsundersøkelser innenfor alle næringsområder i privat sektor med unntak av primærnæringene, jf. Standard for næringsgruppering. Statistikken ble etablert første gang i 1997 og gir nivå, fordeling og endring i lønn blant forskjellige yrkesgrupper, utdanningsgrupper, kjønn og alder i de ulike næringene.

I lønnsstatistikken beregnes lønna vanligvis som gjennomsnittlig månedslønn for ulike grupper av lønnstakere. Månedslønna omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert i månedslønna men gis eksplisitt i statistikken. Uregelmessige tillegg er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. oktober året før og til tellingstidspunktet.

Det foretas en beregning av årslønn som omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, men inkluderer ikke overtidsgodtgjørelsen. I beregningen nyttes informasjonen fra to årganger lønnsstatistikk samt eventuelt informasjon fra den kvartalsvise lønnsindeksen og lønnsforhandlingene. Beregnet årslønn for gjeldende år er foreløpig, helt til ny årgang lønnsstatistikk er etablert. Ansatte med en avtalt arbeidstid på 33 timer per uke eller mer regnes vanligvis som heltidsansatte. Statistikken omfatter alle ansatte uavhengig av yrke og arbeidsoppgaver. For offentlig sektor utarbeides lønnsstatistikk på grunnlag av administrative registre innhentet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og fra Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Lønnsstatistikken for funksjonærer inneholder opplysninger om lønn fordelt på følgende lønnsbegrep;  Månedsfortjeneste i alt i lønnsstatistikken omfatter i alt tre grupper av lønnsarter:

  • avtalt lønn (fast avtalt lønn inklusive faste, personlige tillegg)
  • bonus og provisjon m.v. (gjennomsnittsverdi for 12 måneder)
  • uregelmessige tillegg (gjennomsnittsverdi per måned fra 1. januar til 1. oktober)

Overtidsbetaling omfattes ikke av månedsfortjeneste i alt i funksjonærstatistikken.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.

TBU ble oppnevnt for første gang i 1967. Utvalget er siden 1969 gjenoppnevnt for en periode på 4 år om gangen, siste gangen i oktober 2011. Utvalget ble da gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2015 med følgende mandat:

  • Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
  • Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntekts­politiske spørsmål.
  • Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.
  • Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet.  

Gode lønnssystemer bidrar til at bedriften når sine strategiske mål. Det nytter imidlertid ikke å bare kopiere det andre har gjort. Utvikling av et lønnssystem krever at ledelsen bruker ressurser, særlig tid.

Det kan være nødvendig å tilegne seg ny kompetanse om lønn, og det vil gå med tid til arbeidsmøter og diskusjoner. Et vellykket resultat forutsetter en utviklingsprosess der tanker og ideer modnes. Denne tiden er en god investering.

I den innledende fasen kan det være fornuftig å ha med en utenforstående diskusjonspartner med kompetanse på lønn og utviklingsprosesser. Ved å forene ekstern kompetanse med kunnskap om bedriftens utfordringer, stillinger og medarbeidere, kan et godt lønnssystem utvikles.

BNL/NHO bidrar gjerne med starthjelp i slike prosesser.

KONTAKT
bjarnebrunes_pf.jpg

Bjarne Brunæs

Advokat

  Telefon:   23 08 75 08

  Mobil:   908 33 783

  E-post:  

thomasscheen_pf.jpg

Thomas Scheen

Advokat

  Telefon:   23 08 75 09

  Mobil:   917 21 592

  E-post:  

annickeniversen_pf.jpg

Annicken Iversen

Advokat

  Telefon:   23 08 75 62

  Mobil:   992 07 731

  E-post:  

Iselin_svarthvit2.jpg

Iselin Bauer Seeberg

Advokat / forhandler

  Telefon:  

  Mobil:   95218569

  E-post: