Veileder for valg av seriøse leverandører - utkast ikke for publisering

Kommunesektorens organisasjon (KS), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Samarbeidsforum mot svart økonomi (SMSØ) har utarbeidet en veileder for valg av seriøse leverandører. Målsettingen er at offentilge bestillere gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i prosjektene

container.jpg

Denne veilederen består av:

 • Sjekkliste /Rutine fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag til ferdigstillelse av prosjektet
 • Maler for:
  • (Konkurransegrunnlag)
  • Kontraktsbestemmelser som skal fremme seriøsiet 
  • (Evaluering av leverandører og tilbud)
  • (Oppfølging og kontroll)

 

BNL anbefaler at sjekklisten og malene innarbeides som en del av bedriftenes kvalitetssystem.

Gjennom veilederen anbefaler BNL viktige seriøsitetsgrep;

 • Begrens kontraktskjedens lengde
 • Ha oversikt over kontraktsmedhjelpere i kjeden og sørg for forhåndsgodkjennelse
 • Forhåndsinnmelding av arbeidstakere på prosjektet
 • Krav om ID–kort for alle fra dag én på prosjektet
 • Obligatorisk å kreve SKAV – skjema (innhenting av skatt- og avgiftsinformasjon) fra alle kontraktsmedhjelpere
 • Etablere egen rutine for sjekk av faktura

Grepene er nedfelt i et forslag til en sjekkliste som er gjennomgående for hele prosjektet. Det er også utviklet maler for tilbudsforespørsel, avklaringsmøte og spesielle kontraktsbestemmelser som skal bidra til seriøsitet.

Veilederen har blitt til gjennom innspill og dialog både med politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet og har også vært drøftet i Seriøsitetsforumet i byggenæringen. Mange av BNLs medlemsbedrifter har også stilt ressurspersoner til disposisjon og har gitt verdifulle innspill til veilederen.

BNL vil oppdatere veilederen i tråd med endringer i lover og regelverk og ut fra risikoanalyser av kriminalitetstrusselen som bedriftene i næringen står overfor.

Det er mange ulike nettbaserte kilder til den informasjonen som må innhentes og sjekkes. Mange bruker både proff.no, gulesider.no og purehelp.no. BNL anbefaler bruk av StartBANK både til sjekk av leverandører og for å automatisere leverandørovervåking.

KONTAKT

Audun Brandt Lågøyr

Direktør næringspolitikk

  Telefon:   23 08 75 20

  Mobil:   934 52 531

  E-post:  

Før tilbudsforespørsel 

A1

Sjekk av underentreprenør 

Sjekk følgende i www.StartBank.no eller f.eks. www.proff.no

 • Organisasjonsnummer
 • MVA-registrering
 • Registrering i NAV Arbeidstaker – arbeidsgiverregister (AA-register)
 • År i drift
 • Økonomisk situasjon, kredittsjekk
 • Antall ansatte 

Sjekk ved behov også referanser, kvalifikasjoner og eventuell godkjenning som lærebedrift.OBS! ved skatterestanser,  revisoranmerkninger eller hyppig bytte av revisor

OBS! Ca 1 års etterslep på økonomisk status i www.proff.no

Foretak med omsetning over 50.000,- skal være momsregistrert.

Kapasitet må stå i forhold til oppdragets størrelse.

OBS! NUF foretak skal ha norsk representant

A2

Sjekk av bemanningsforetak

Sjekk at bemanningsbyrå er registrert i Arbeidstilsynets register:

Sjekk registering her

Ved innleie fra bemanningsforetak, gjelder egne regler (likebehandlingsprinisippet m.v.).

Forslag om avtale om innleie, kan fås ved henvendelse til BNL/EBA.

 

Kun dette punktet i sjekklisten omhandler innleie.

Veileder om regelverket mot sosial dumping

 

A3

Utenlandske foretak som ikke er registrert i Norge:

Merk at alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må ha et norsk organisasjonsnummer. 

Det tar noe tid å gjennomføre nødvendige offentlige registreringer

For nærmere info se miniguide SFU 

A4

Mal for tilbudsforespørsel 

Ved tilbudsforespørsel til utenlandske foretak må det i tillegg spesifiseres at tilbudet skal oppfylle krav i norsk regelverk, herunder:

 • Krav til minstelønn
 • Krav til arbeidstid
 • Eventuelle innvilgede unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven skal dokumenteres
 • Krav til deltakelse i vernearbeid
 

Kontrollpunkter i avklaringsmøte. Se mal for avklaringsmøte. 

B1

Tilgjengelig kapasitet

 • Kan oppdraget fullføres med egne ansatte?
 • Oppgi antall egne ansatte for oppdraget
 • Oppgi eventuelle kontraktsmedhjelpere
 • Sjekk kontraktsmedhjelpere etter punktene A1 – A3. 

 

Vurdere egne ansatte
i foretaket mot
opplysninger om antall
ansatte i StartBANK
eller f.eks. www.proff.no

Det anbefales å
begrense lengden på kontraktskjeden.

B2

Forhåndsgodkjenning og forhåndsinnmelding

Bruk av kontraktsmedhjelpere nedover i kontraktskjeden skal forhåndsgodkjennes.

Underentreprenøren skal forhåndsinnmelde alle arbeidstakere (ansatte og innleide) til byggeplassens prosjektledelse før oppmøte.

 

 
B3

Ansvarsrett

Avklar om underentreprenøren skal ha selvstendig ansvarsrett.

 

 
B4

Krav om ID-kort
Bekreftelse på at alle arbeidstakere på prosjektet vil ha ID-kort før oppstart og for å få adgang til byggeplass.

Gjelder alle arbeidstakere også utenlandske
B5

Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Bekreftelse på at alle arbeidstakere får:

 • Lønns- og arbeidsvilkår ihht allmenngjøringsforskrifter
 • Lønns- og arbeidsvilkår ihht landsomfattende tariffavtale i kontrakter med offentlige oppdragsgivere

Se Veileder om regelverket mot sosial dumping 

B6

Registrering av utenlandske foretak:

Merk at alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må ha et norsk organisasjonsnummer. Bekreftelse på registrering må foreligge før oppstartmøte.

Rapportering til sentralskattekontoret for utenlandssaker
Kontrakt gitt til utenlandsk kontraktsmedhjelper, samt alle arbeidstakere som arbeider på rapporteringspliktig kontrakt skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker RF 1199. 

 

 

 

Rapportering på RF 1199 eller elektronisk hos AltInn

 

B7

Fullmakt for innhenting av skatte- avgiftsinformasjon fra Registerinfo

Underentreprenøren skal ha underskrevet på fullmakt til å innhente skatte- og avgiftsinformasjon fra Registerinfo.

Varighet av fullmakt anbefales satt lik prosjektets varighet.

Fullmakt og informasjon om opplysninger fra Registerinfo finnes her: Registerinfo

Underskrevet fullmakt sendes til: registerinfo@skatteetaten.no

B8

Forsikring og sikkerhetsstillelse

Før inngåelse av kontrakt skal følgende foreligge:

 • yrkesskadeforsikring (bekreftelse fra forsikringsselskap/mekler)
 • ansvarsforsikring (kopi av betalt polise)
 • tingskadeforsikring (entreprenørforsikring, som kopi av betalt polise)

Til oppstartmøtet skal foreligge:

 • dokumentasjon av sikkerhetsstillelse (selvskyldnerkausjon)

StartBANK har oversikt over forsikringer for registrerte bedrifter.

 

OBS! Yrkesskadeforsikring for utenlandsk arbeidstaker, som ikke er medlem av norsk trygd, følger regelverket i hjemlandet og må dokumenteres.
Se Oppstartsmøte pkt. D1

 

B9

HMS

Følgende krav behandles i avklaringsmøtet:

 • internkontrollsystem
 • system for dokumentert sikkerhetsopplæring
 • deltagelse i vernearbeid 
 • språk i henhold til kontrakt
 • overlever SHA-plan, senest i oppstartsmøte
For utenlandsk personell skal eventuell sertifisering fra hjemlandet sendes til Arbeidstilsynet.

C1

Bruk:

 • Standardkontrakt/formular (NS)
 • Spesielle kontraktsbestemmelser
  for avtale med underentreprenør
 • Videreføring av byggherrens
  spesielle kontraktbestemmelser

 

 Se Spesielle kontraktsbestemmelser

 

 

Før oppstart på en byggeplass.

D1

Før oppstart skal sikkerhetsstillelse dokumenteres.

Bekreft at SHA-plan er overlevert.

Ved bruk av utenlandske foretak skal det senest ved oppstartmøte dokumenteres:  

 • Registrering med organisasjonsnummer i Brønnøysundegistrene
 • Kopi av utfylt RF-1199 til sentralskattekontoret for utenlandssaker
 • Trygdeavgift ved utenlandsk arbeidstager, skjema A-1/E 101


OBS! Utenlandsk arbeidskraft:
Ved krav om redusert skattetrekk
når trygdeavgift betales til hjemlandet,
må dette bekreftes ved fremleggelse av A-1/E 101

Utfør kontroll av ID-kort - kontroll av lønns- og arbeidsvilkår!

E1

Utfør kontroll av ID-kort

A) Elektronisk adgangskontroll med bruk av ID-kort

B) Stikkprøve av at arbeidstakere bruker ID-kort, og dermed har gyldig adgang til byggeplassen
 
E2

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår (påseplikt)

Hvor aktivt man må gå til verks ved påseplikten beror på om det i kontraktskjeden benyttes kjente eller ukjente underentreprenører eller bemanningsforetak.

Ved bekymringsmelding og ønske om innsyn fra tillitsvalgte skal det innhentes dokumentasjon av arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper fra underentreprenører eller bemanningsforetak.

Kjente underentreprenører eller bemanningsforetak:

- Stikkprøver av ID-kort på et tilfeldig valgt tidspunkt
- Ved mistanke om brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår skal det iverksettes kontroll ved innhenting av arbeidsavtale, lønnsslipp og timeliste. Påse at lønn ikke er dårligere enn allmengjort lønn.

Sett en kort frist for fremleggelse av dokumentasjon.

Dersom brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår avdekkes, skal det settes en kort frist for retting av forholdet.

Ukjente underentreprenører eller bemanningsforetak:

- Stikkprøver av ID-kort på et tilfeldig valgt tidspunkt

- Stikkprøver av lønns og arbeidsvilkår ved innhenting av arbeidsavtale, lønnsslipp og timeliste

- Ved mistanke om brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår skal det iverksettes kontroll ved innhenting av arbeidsavtale, lønnsslipp og timeliste. Påse at lønn ikke er dårligere enn allmengjort lønn

Sett en kort frist for fremleggelse av dokumentasjon.

Dersom brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår avdekkes, skal det settes en kort frist for retting av forholdet.

Oversikt over regelverket: Se Veileder om regelverket mot sosial dumping 

E3

Forebygging av fakturasvindel

 • Sjekk om organisasjonsnummer på faktura stemmer med det som er oppgitt i kontrakt.
 • Kontroller at bankkonto tilhører foretak på faktura. (ved første gangs faktura og ved endring av kontonr.)
 

NEDLASTINGER
KONTAKT
audunlaagoyr_pf.jpg

Audun Brandt Lågøyr

Direktør næringspolitikk

  Telefon:   23 08 75 20

  Mobil:   934 52 531

  E-post: